Du är här: Bo, bygga & miljö > Avfall och återvinning > Slam och latrin

Slam och latrin

Slam från enskilda avloppsanläggningar och Latrin

Tömning av slamavskiljare och sluten tank sker genom tekniska avdelning­ens försorg enligt följande intervall:

  • från permanentbostäder töms enskilda slamavskiljare med ansluten WC en gång per år.
  • rån permanentbostäder med slutna tankar sker tömning en gång per år
  • från fritidsbostäder sker tömning vartannat år.
  • från slamavskiljare för enbart BDT-vatten (Bad-, Disk- och Tvätt), vid be­hov efter beställning hos tekniska avdelningen.
  • extra tömning utföres efter beställning hos tekniska avdelningen.

Tömning sker inte om temperaturen understiger minus femton (-15) grader.

Slamavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för tömning.Fastighetsägare är skyldig se till att framkomlig väg för tömningsfordon finns till närhet av brunn.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens underhåll, skötsel och funktion.

Lock eller annan tömningsanordning till slamavskiljare eller sluten tank får inte vara övertäckt, väga mer än 25 kg eller på annat sätt vara svåråtkomlig för hämtningspersonal.

Avståndet mellan tömningsfordonets uppställningsplats och slamavskiljare, respektive sluten tank bör inte överstiga 20 meter. Botten på slamavskiljare och tankar får inte ligga lägre än 5 meter under tömningsfordonets uppställningsplats.

När slamavskiljare eller tank ligger utanför den egna tomten eller när det av andra orsaker är oklart till vilken fastighet anläggningen tillhör, ska töm­ningsplatsen vara tydligt markerad med fastighetsbeteckning.

Kommunen har rätt att återlämna vattenfasen i slamavskiljaren efter verk­ställd slamtömning.

Anmälan om tömning görs på tel 0933-140 76 eller 0933-140 79

Latrin

För latrin som avlämnas till kommunalt omhändertagande får endast av tek­niska avdelningen godkända behållare av engångstyp användas. Dessa kan köpas på ÅVC, se fastställd taxa.

Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsin­nehavare. Latrinkärl kan efter beställning hos tekniska avdelningen även hämtas vid fastigheten, enligt fastställd taxa.

Latrin får tas hand om i förmultningsanläggning och/eller kompost på den egna fastigheten om det kan ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår. Anmälan sker till Miljö- och byggnadsnämnden.

Kontaktperson: Gun-Inger Magnusson