Du är här: Bo, bygga & miljö > Bygga > Strandskydd

Strandskydd

Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtliv.

Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Inom strandskyddsområde får inte:

 • nya byggnader uppföras
 • byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare har använts till
 • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse som avses i 1 och 2
 • andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där annars skulle ha fått färdas fritt, eller som väsentligen försämrar villkoren för djur eller växtarter, eller andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter

 

Dispens från strandskyddsbestämmelser

 

Miljö- och byggnadsnämnden får meddela dispens från bestämmelserna, om det finns särskilda skäl.
 
Som särskilt skäl avses område som:
 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmaststrandlinjen,
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området,
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

 

LIS-områden

I LIS-områden (område för landsbygdsutveckling i strandnära läge), som kommer att redovisas i kommunens översiktsplan, får kommunen vid prövningen av fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet också beakta:
 
 • om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden,
 • om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus
 
Dessa regler återfinns i Miljöbalkens 7 kapitel 13 § - 18 h §
 

Länsstyrelsen har möjlighet att överpröva miljö- och byggnadsnämndens beslut.
 
Förbudet gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar eller andra åtgärder som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller rennäringen och som inte tillgodoser bostadsändamål.

Kontaktperson: Anna-Carin Lantto