Du är här: Bo, bygga & miljö > Bygga > Rivningslov/rivningsanmälan

Rivningslov/rivningsanmälan

 

Rivningslov

Rivningslov krävs för att riva hela eller delar av byggnader inom områden med detaljplan.

Anmälan om rivning

Rivning av byggnad eller del av byggnad utanför detaljplanelagt område kräver anmälan. Miljö- och byggnadsnämnden ska därefter lämna ett startbesked innan rivning får påbörjas.

Till anmälan skall bifogas en rivningsplan som närmare redovisar hur rivningsmaterialet hanteras. Rivningsanmälan behövs inte för komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus eller ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov.

Kontrollansvarig kan komma att krävas för ärenden om rivningslov och anmälan om rivning.

 

Kontaktperson: Anna-Carin Lantto