Du är här: Startsida > Kris och säkerhet

Kris och säkerhet

Utgångspunkten för kommuners krishanteringsarbete och skydd mot olyckor regleras i lagen om kommunernas och landstingens åtgärder inför och vid extraordinära händelser.

I lag om skydd mot olyckor från januari 2004 regleras bland annat hur samhällets räddningstjänst skall organiseras samt dess förebyggande arbete mot olyckor. Lagen innehåller också bestämmelser om de åtgärder som stat och kommun ska vidta för skydd mot olyckor.
 
Säkerhetsarbetet syftar till att undanröja risker och minimera konsekvenserna om något inträffar. För att uppnå en så hög beredskaps- och säkerhetsnivå som möjligt för både normal verksamhet och vid extraordinära händelser arbetar kommunen med olika beredskapsplaner.
 
Med extraordinär händelse avses sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning och kräver skyndsamma insatser av kommunen.
 
Säkerhetsarbetet vid normal verksamhet är således inriktat på att förhindra störningar, olyckor och skador. Om kriser, större olyckor eller extraordinära händelser ändå inträffar finns beredskapsplaner för hur dessa ska hanteras. Det finns en övergripande plan för hela kommunen, i vilken instruktioner och tydliga rutiner för ledning och information ingår.

Kontaktperson: Frida Hallgren