Du är här: Stöd, vård & omsorg > Individ- och familjeomsorg > Försörjningsstöd

Försörjningsstöd

Socialnämnden kan bevilja ekonomiskt bistånd, så kallat försörjningsstöd eller socialbidrag, till de kommunmedborgare som behöver det. Ekonomiskt bistånd beviljas i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) och kommunala riktlinjer.

Försörjningsstöd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga försörjningssvårigheter. När man ansöker om försörjningsstöd gör socialtjänsten en individuell prövning av behoven och vilka möjligheter som finns att tillgodose dem. Förutsättningen för att få försörjningsstöd är att man inte kan försörja sig själv eller kan få sina behov tillgodosedda på något annat sätt. Försörjningsstöd är ett bidrag med villkor. 
 
För att ha rätt till försörjningsstöd måste man själv försöka bidra till sin försörjning. Det betyder att man måste utnyttja alla de möjligheter som står till buds innan man kan ha rätt till försörjningsstöd. Detta innebär att man i första hand ska använda sig av de ersättningar som man kan få av samhällets andra bidragssystem, till exempel bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, pension, sjukpenning med mera. Principen är även att man inte har rätt till försörjningsstöd om man har pengar på banken eller har andra tillgångar som lätt kan säljas.

För att uppbära försörjningsstöd måste man även stå till arbetsmarknadens förfogande och acceptera anvisat arbete eller arbetsmarknadsåtgärd. Kan man inte stå till arbetsmarknadens förfogande till följd av sjukdom måste detta vara styrkt av läkarintyg.

När du har ekonomiska problem och inte vet hur du skall klara din försörjning kan du vända dig till en socialsekreterare.

Ansvarig socialsekreterare försörjningsstöd har telefontid alla vardagar klockan 08:00-09:00. Du når henne genom växeln: 0933-140 00. För personlig träff med handläggare krävs tidsbokning. Detta görs lämpligen via telefon under telefontid eller via e-post. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot obokade besök.

Det brukar ta två veckor innan du får tid för ett första besök. Under tiden får du en ansökningsblankett och information om försörjningsstöd hemskickad till dig. Vid första besöket gör socialsekreteraren tillsammans med dig en utredning av din ekonomi. Om det framkommer att det inte finns något annat sätt för dig att klara din försörjning, kan du ha rätt att få socialbidrag. Alla uppgifter som kommer fram under utredningen dokumenteras och är sekretessbelagda. Handläggningstiden vid ansökan är i genomsnitt 7-10 arbetsdagar.  

För att ladda hem ansökningsblankett, klicka på länken nedan. 
 
Ansökan om försörjningsstöd 

Socialbidraget räknas ut efter riksnormen.

Provberäkning försörjningsstöd: Här kan du se om din ekonomi ligger över eller under nivå på försörjningsstöd. Provberäkningen bygger på riksnormen och uppgifter som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte. Beräkningen är förenklad och ger endast en antydan om hur du ligger till. Resultatet är ingen garanti för försörjningsstöd då socialtjänstens beslut påverkas av annat än ekonomiska faktorer.

Korta svar på de vanligaste frågorna om ekonomiskt bistånd hämtat från socialstyrelsens hemsida, klicka här.


Tänk över detta innan du söker socialbidrag:
 • Har du sökt de generella förmånerna du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, underhållstöd med mera?
 • Har du sparade pengar?
 • Har du någon tillgång som kan säljas, exempelvis bil? 
 • Står du till arbetsmarknadens förfogande? Tar du de jobb eller arbetsmarknadsåtgärder som du erbjuds?
 • Kan du söka en billigare bostad?
 • Du kanske behöver delta i SFI (svenska för invandrare)

   
Föräldrars försörjningsplikt:

Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn tills de fyller arton år eller går ut gymnasiet.
Den hjälp du får ska garantera dig en skälig levnadsnivå och utformas på ett sådant sätt att du kan klara sig själv i fortsättningen.

 

Vid första besöket skall du ha med dig:
 • Ifylld ansökningsblankett
 • Legitimation vid nyansökan/besök.
 • Hyresavi, samt hyreskontrakt.
 • Samtliga inkomstbesked för de senaste tre månaderna. Gäller även bidrag.
 • Utbetalningsavier för pension, sjukpenning, föräldrapenning, underhållsstöd/underhållsbidrag, bostadsbidrag/bostadstillägg, skatteåterbäring och studiestöd, besked om arbetslöshetsersättning
 • Senaste deklarationen från skattemyndigheten
 • Uppgifter om andra kapitaltillgångar som kan säljas
 • Ekonomisk översikt från bank samt tillfälligt kontoutdrag från bank för de senaste tre månaderna
 • Individuell handlingsplan från Arbetsförmedlingen om du är arbetslös.
 • Läkarintyg om du är sjukskriven.
 • Registreringsbevis/avregistreringsbevis av företag (gäller dig som är egen företagare).
 • Påskriven checklista - information om försörjningsstöd.
 • Om arbetssökande – lista över sökta arbeten. 

 

Om du inte är nöjd med det beslut du fått.

Om du inte är nöjd med beslutet du får, har du rätt att överklaga inom tre veckor från och med att du mottog beslutet och få det överprövat av Länsrätten.

Kontaktperson: Carolina Fransson