Senaste Nytt

Här hittar du senaste inläggen som publicerats på personalsidorna, det vill säga såväl i Chefs- och Personalhandboken som på sidorna Service & Stöd och Personalinformation.

2019-01-18
In- och utpasseringsrutin i kommunkontoret. Kommunledningsgruppens antagna in- och utpasseringsrutin i kommunkontoret.

2018-12-14
Viktigt att kolla din lön Information om innebörden av den nya regeln ”Arbetsgivardeklaration på individnivå" (AGI) som träder i kraft från och med januari 2019.

2018-12-12
Vägen till väggen Filmer och diskussionsmaterial för att öka kunskapen om stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet.

2018-10-30
Krisstöd K-24 Som chef i Vindelns kommun har du tillgång till Previas Krisstöd K-24, en tjänst där du dygnet runt kan få krisstöd både före, under och efter en kris.

2018-09-14
Stresskursen Kraft och balans Information om kursen Kraft och Balans och den pilot som pågår under hösten-våren 18/19.

2018-09-07
Snabblänkar för inloggning Sida med samlade länkar för inloggning till våra personalsystem.

2018-09-05
Förmån vid indragen sjukpenning Den som fått beslut från Försäkringskassan att de inte längre betalar sjukpenning kan ha rätt till ersättning från AFA Försäkring.

2018-07-06
Rehabiliteringsprocessen Tydligare rutiner gällande de olika momenten i rehabiliteringen. Inkluderar underflikar med förtydliganden.

2018-07-06
Rehabsamtal och dokumentation Sida med råd och tips för att underlätta rehabiliteringssamtalet. Inkluderar underflikarna Information/Samtycke samt Lagkrav om plan för återgång i arbete.

2018-07-06
Tidiga signaler på ohälsa Sida med råd och stöd vid tidiga signaler på ohälsa, innefattar även samtalsmall, samt underfliken Förstadagsintyg.

2018-07-06
Specifika arbetsmiljö- och rehabiliteringstjänster Utöver företagshälsovården anlitar Vindelns kommun leverantörer av specialisttjänster inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering.

2018-06-27
Plan för återgång i arbete Från och med 1 juli 2018 införs en ny skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete.

2018-06-13
Underrättelse till facket om tidsbegränsad anställning En arbetsgivare som träffar avtal om tidsbegränsad anställning är enligt LAS skyldig att snarast underrätta berörd arbetstagarorganisation om anställningsavtalet.

2018-06-12
Ny beställningsrutin Previa Från och med måndag 180618 gäller ny rutin för köp av företagshälsovård från Previa. Beställningen sker via krypterad e-post.

2018-06-08
Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö Enkäten hjälper dig att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med frågor som rör arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

2018-05-04
Grundkrav i anställningen Generellt gäller att det i anställningsavtalet ”flyter in” ett antal skyldigheter i förhållandet mellan arbetstagare-arbetsgivare på arbetsmarknaden.

2018-05-03
Tjänstgöringsbetyg I samband med att en anställning avslutas kan arbetsgivaren utfärda tjänstgöringsbetyg alternativt -intyg om så önskas.

2018-04-25
OSA-kollen från Suntarbetsliv Verktyget ger dig som chef konkret stöd för att både förstå och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

2018-04-13
Arbetsmaterial för att sätta egna mål för OSA Diskussionsfrågor som stöd för att på en APT kunna arbeta med och formulera egna mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen.

2018-04-10
Upphandlingsregler i Vindelns kommun Våra upphandlingar och inköp ska utföras professionellt, med verksamhet som kännetecknas av hög kompetens och god trovärdighet.

2018-04-09
Rutin för att bedöma och hantera hög arbetsbelastning Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan ohälsa på grund av hög arbetsbelastning förhindras och en utvecklande arbetsplats skapas.

2018-04-06
Checklista vid anställningens upphörande När en medarbetare ska avsluta sin anställning finns det vissa saker du som chef ska göra samt säkerställa att medarbetaren gör.

2018-03-16
Uppdatering om personal- och lönesystemet. Många fel är rättade men fortsätt att kontrollera dina lönespecifikationer noga.

2018-03-15
Introduktion för chefer, checklista stödfunktioner Chefsintroduktion i digital version med länkar till relevanta sidor.

2018-02-27
Prova arbete hos annan arbetsgivare Se riktlinje vad som gäller vid begäran om sådan ledighet.

2018-01-31
Enkäter och årshjul  Används som hjälpmedel vid löpande systematiskt arbetsmiljöarbete.

2018-01-12
Ny rutin för hantering av friskvårsbidraget Från och med den 1 januari 2018 gäller ny rutin för erhållande av friskvårdsbidrag genom systemet ActiWay.

2017-11-17
Protokoll skyddskommitté På den här sidan presenteras protokoll från de skyddskommittémöten på förvaltningsnivå som hålls separata från samverkansträffarna.

2017-11-17
Arbetsplatsträffen är ett tillfälle för ömsesidig information och dialog kring verksamheten. Sidan innehåller även mall för dagordning.

2017-11-14
Ansökan om rehabiliteringsstöd Information om ekonomisk ersättning från AFA Försäkring när någon av våra anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

2017-11-13
Hyra av parkeringsplats med motorvärmaruttag Du som arbetar inom Vindelns kommun kan hyra en parkeringsplats med motorvärmaruttag vid den enhet där du har din huvudsakliga sysselsättning.

2017-10-09
Det handlar om din pension! Alla anställda och vikarier i Vindelns kommun är välkomna till en informationsträff i november som handlar om din pension,

2017-09-30
Information och inloggning till Självservice samt användarhandledning är flyttad och återfinns i fortsättningen på ordinarie plats i menyn.

2017-05-22
Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Information om vad som gäller för kostnader för luncher, middagar, teaterbesök mm.

2017-05-22
Policy och rättsfall för att motverka mutor och jäv Policyn för att motverka mutor och jäv ska vara ett stöd i vårt arbete och i vår relation till dem vi kommer i kontakt med genom vårt tjänsteutövande.

2017-05-15
Chefsutbildning i KIA Utbildningen tar ca 20 min och riktar sig främst till chefer, men kan tillföra ett värde även för skyddsombud.

2017-04-19
Rutin vid avtackning i samband med pensionsavgång Anställd som avgår från sin anställning med anledning av ålderspension eller varaktig sjukersättning avtackas med minnesgåva.

2017-03-09
Vindelns kommun berättar om Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning Länk till Youtube och filmen om Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning i Vindelns kommun.

2017-01-31
Kravspecifikation vid rekrytering med JobMatch Talent Checklista för att fastställa kravprofil inför test med JobMatch Talent.

2016-12-06
Vår arbetsmiljö Är ett verktyg från Suntarbetsliv som hjälper er att vårda det som fungerar bra och utveckla det som kan bli bättre.

2016-12-05
Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning Webbutbildning i arbetsmiljö speciellt anpassad för kommunsektorn.

2016-10-20
Nytt personal- och lönesystem Information om det nya personal- och lönesystemet som införs i mars 2017.

2016-08-31
Ekonomiportalen Här finns rapporter som ekonomikontoret har förberett.

2016-08-26
Enkät om stressfaktorer Anonym gruppenkät om stressfaktorer på arbetsplatsen via webbaserat verktyg hos Prevent.

2016-08-19
Checklistorna i KIA uppdaterade Frågorna i checklistorna för skyddsrond är nu konsekvent formulerade så att svarsalternativet 'Ja' har innebörden att checkpunkten är okej, vilket innebär att ingen åtgärd behöver vidtas.

2016-08-02
Regler för förtjänstgåvor och kommunala uppvaktningar Reglerna för uppvaktningar är uppdaterade och gäller fr o m 160601

2016-06-20
Arbetsmiljöutbildning från Suntarbetsliv Tredagarsutbildning för chefer och skyddsombud

2016-05-03
Riskhantering i KIA Information om hur en skyddsrond genomförs i KIA-systemet

2016-03-30
Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 Information om innehållet i den nya föreskriften som börjar gälla 31 mars 2016

2016-03-24
Elektronisk körjournal - ABAX Kommunen inför elektronisk körjournal i sina bilar

2016-02-25
KIA-systemet i Chefshandboken Inloggning och information för chefer om KIA-systemet

2016-02-08
KIA-systemet i Personalhandboken Information om KIA-systemet som varande kommunens nya processverktyg för hantering av arbetsmiljöärenden

2016-02-04
Delegeringsutbildning Webbutbildning som ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen

2016-01-04
Skype för företag Introduktion till verktyget Skype för företag (gamla Lync) med bl a funktionerna videomöte och dela skrivbord.

2015-12-17
Instruktioner för studiestöd till undersköterska Information om möjlighet att ansöka om studiestöd till undersköterska

2015-11-17
Resfria möten Information om ett flertal verktyg som ger möjligheter att öka andelen resfria möten

2015-10-30
Semesterledighet i timmar Rutin för vad som gäller vid omvandling av semesterdagar till timmar

2015-09-29
Service och Stöd Ny flik i huvudmenyn där service- och stödfunktioner finns samlade på ett ställe

2015-09-21
Personal direkt har nytt nummer Från och med 21 september når du Lönesupport i Umeå via Personal direkt på tfn 090-16 10 99 (610 99) tryck 2

2015-09-21
Videosupporten Instruktionsfilmer för grundläggande funktioner i rekryteringsverktyget HR Supporten. Du hittar filmerna i droppmenyn under kugghjulet när du är inloggad i verktyget

2015-09-18
Ledighet för läkarbesök Riktlinjen är uppdaterad och anpassad till bestämmelsen i AB

2015-09-14
Tjänstgöringsbetyg Ny blankett för att kunna fylla i och skriva ut ett tjänstgöringsbetyg

2015-09-14
Kampanj - Tävla och Vinn! Bestäm dig för att sluta med tobak och vara helt tobaksfri i minst två månader eller kanske resten av livet!

2015-08-25
Uppdatering av Rehabiliteringsguiden Avser smärre redigeringar för att hålla guiden up-to-date gällande hänvisningar till förändrad lagstiftning

2015-08-11
Beslut om att avstå rätten till konvertering Ny blankett gällande anställds önskan om att avstå konvertering till tillsvidareanställning

2015-07-30
Ny rutin för inköp av bildskärms- och skyddsglasögon Kommunen har fr o m 2015-06-01 ramavtal med Synoptik i Umeå

2015-07-28
Utbildning på nätet för chefer Nu bättre överblick och enklare åtkomst till respektive utbildningsprogram

2015-06-15
Avdrag för kaffenyckel och matkuponger Nya blanketter för kontering av kostnad för kaffe och kost

2015-06-05
Tjänsteresor Information om vad som gäller i Vindelns kommun vid tjänsteresor

2015-06-03
Presentation av ny medarbetare/chef (blankett) Formulär för presentation av nyanställda

 

Kontaktperson: Tom Norrgård