Skötsel och kontroll

Ett enskilt avlopp renar sig i hög grad med hjälp av marklevande bakterier. Om bakterierna slås ut blir reningen därför dålig och föroreningar transporteras lätt vidare och kan skada dricksvattnet eller miljön i övrigt. Därför är det viktigt att det inte kommer in ämnen som skadar de här bakterierna i din anläggning, t.ex. starka syror eller baser, läkemedel och lösningsmedel. De bör tas om hand på annat sätt.

Du som fastighetsägare är skyldig att med jämna mellanrum inspektera brunnen för att upptäcka fel, få bästa möjliga reningseffekt och så lång livslängd som möjligt. Inspektera enligt följande punkter:

1. Kontrollera att slamnivån inte överstiger halva våtvolymen. Gör den det blir uppehållstiden för kort för att brunnen ska fungera väl. I dessa fall krävs tätare tömningsintervall eller en extra tömning av brunnen.

2. Om slamavskiljaren är hårt belastad bör du då och då kontrollera att slammet inte samlas ovanpå ”ytslamkakan” i stället för att sjunka till botten. Mät tjockleken på ytslamkakan med en trästav eller dylikt. Normalt bör den inte vara tjockare än 30 cm.

3. Se till att det finns ett t-rör på den utgående ledningen. Röret förhindrar att flytslam hamnar i infiltrationen och det minskar risken för igensättning.

4. Kontrollera om det finns flytslam i någon annan än den första kammaren. Normalt finns det inget eller väldigt lite slam i sista kammaren (vid utloppet). Är det mycket slam i sista kammaren måste du snarast ordna en slamtömning. Ibland kan tömning behövas oftare än en gång per år. Normalt är en slamavskiljare dimensionerad för 4–5 personer vid årlig tömning.

5. Ta bort eventuella beläggningar som uppstått i fördelningsbrunnen. Spola sedan rent och kontrollera oftare. Annars kan sjok som lossnar följa med in i spridningsledningen och sätta igen hålen i markbädden eller infiltrationen.

6. Kontrollera vattennivån i slamavskiljaren. Om nivån ligger under utloppsröret läcker avloppsvatten ut under vattenytan. Du måste då se till att få slamavskiljaren reparerad eller utbytt. Om nivån ligger över utloppsröret tyder det på allvarliga problem med den efterföljande reningsanläggningen och åtgärder krävs. Byt ut eller reparera trasiga skiljeväggar.

7. För ner en mätsticka i luftningsrören och kontrollera om det står kvar vatten en längre tid i spridningsledningen. Det kan i så fall bero på ett extremt högt grundvattenstånd efter ihållande regn eller kraftig snösmältning. Mät igen när grundvattnet sjunkit. Kvarstår problemet kan hålen i spridningsledningen vara igensatta. Då krävs en spolning. Är grundvattennivån alltid hög i området behöver du installera en pump och ordna förhöjd markbädd/infiltration.

Kontakta miljö- och byggkontoret inför ombyggnation. Oftast krävs anmälan eller tillstånd.

trekammarbrunn 

Exempel på hur en trekammarbrunn kan se ut.

Kontaktperson: Miljökontoret