Modersmål

Att ge barn och elever möjlighet att utveckla alla sina språk är enligt aktuell skolforskning en framgångsfaktor för högre måluppfyllelse även inom andra ämnesområden.

Stimulera språk och identitetsutveckling
Förskolan har enligt skollagen och läroplanen i uppdrag att stimulera alla barns språk och identitetsutveckling. Uppdraget i förskoleklass bygger också det på att synliggöra barns språk som en integrerad del i undervisningen. Samtliga pedagoger som verkar inom förskolan och i förskoleklass har till uppgift att arbeta språk- och identitetsstärkande. Det är förskolechef respektive rektor som leder det pedagogiska arbetet.

Modersmålsundervisning
Då barnet börjar årskurs 1 i grundskolan kan vårdnadshavare ansöka om modersmålsundervisning. Modersmålsundervisningen har en kursplan och eleverna får betyg från årskurs 6. Ämnet är till skillnad mot andra ämnen i grundskolan frivilligt och ligger oftast utanför den garanterade undervisningstiden. För att stimulera till språkutveckling bedrivs undervisningen företrädesvis i grupp.