Modersmålsundervisning grundskola

Att läsa modersmål är frivilligt men något vi uppmuntrar då kunskap i flera språk gynnar kunskapsutvecklingen i andra ämnen enligt aktuell skolforskning.

För att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt språk tillsammans med andra, sker undervisningen i grupp där det är möjligt. Ämnet modersmål handlar om språkutveckling, men även om kultur och identitet. De förmågor som modersmålsämnet syftar till att utveckla, växer i kommunikation och samspel med andra. I Vetenskapsrådets forskningsöversikt, Flerspråkighet – en forskningsöversikt, (Vetenskapsrådets rapportserie 5:2012) tar man bla upp att undervisande samtal och samarbete i grupp spelar en viktig roll i effektiva klassrum.

Vem har rätt till modersmålsundervisning på grundskolenivå?

Enligt skollagen (kap 10, 7§) har en elev rätt till modersmålsundervisning på grundskolenivå om:

- Minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska

- Eleven använder det angivna språket dagligen i hemmet

- Eleven har grundläggande kunskaper i det angivna språket


För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs också att:

- Minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket

- Lämplig lärare finns att tillgå


Ett eller flera modersmål

En elev kan ha flera modersmål, men har rätt till undervisning i ett av dessa.

Utökade rättigheter för nationella minoritetsspråk

Elever som talar något av de nationella minoritetsspråken (samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib) har utökade rättigheter till modersmålsundervisning. Samtliga är undantagna kraven att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet och inte heller behöver det finnas minst fem elever inom kommunen som önskar läsa samma språk. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket.

Adoptivbarn

En elev som är adopterad och har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet. Eleven behöver dock ha grundläggande kunskaper i det angivna språket.

Ansökan

Blankett "Ansökan om modersmålsundervisning" hittar du på Mina sidor