Kontrollplan

En kontrollplan krävs för samtliga anmälningspliktiga och lovpliktiga åtgärder. Kontrollplanen är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen.

Kontrollplanen kan anpassas till svårigheten av det avsedda projektet. En kontrollplan för byggnationer av ett flerbostadshus ska vara mer omfattande och specifik än en kontrollplan för installation av eldstad. I det senare kan det räcka med att behörig sakkunnig ska besiktiga installationen i kontrollplanen. Medan det för byggnationer av flerbostadshus krävs noggrann redovisning enligt nedanstående:

- Vilka  kontroller som ska göras och när de ske.

- Hur ska kontrollerna utgöras?

- Mot vad ska kontrollerna ske?

- Vem ska utföra kontrollerna?

- När ska kontrollerna ske?

- Förekomsten av farligt avfall.

- Hur farligt avfall och annat avfall ska tas omhand.

Det är viktigt att de kritiska punkterna i projektet redovisas som kontrollpunkter i kontrollplanen.

Infomation och mall för kontrollplan (pdf)


Mer information om kontrollplan, Boverket  

Kontaktperson: Byggkontoret