Skolskjuts

Vindelns kommun erbjuder skolskjuts till elever i förskoleklass och elever i grundskola från första till nionde klass.

Skolskjuts beviljas inte om vårdnadshavaren och eleven väljer annan skola än den vars upptagningsområde eleven tillhör. Rätten till skolskjuts gäller ej för resa från fritidshem.

Samtliga regler för skolskjuts i Vindelns kommun tydliggörs i kommunens skolskjutsreglemente. Reglementet finner du nedan.

Vindelns kommuns skolskjutsreglemente

Vill du veta med om reglerna för skolskjuts, läs gärna Sveriges Kommuner och Landstings skolskjutshandbok som du finner nedan.

Skolskjutshandboken

Avståndsgränser mellan skolan – bostaden/busshållplats för att erbjudas skolskjuts

Elev i förskoleklass:     2,5 km
Elev år 1-6:                 3 km
Elev år 7-9:                 4 km
 
Med avståndsgräns menas promenadavstånd, enkel väg, från hemmet till skolan eller till busshållplats där skolskjutsen stannar för på- och avstigning.

Om synnerliga skäl föreligger kan Barn- och utbildningsnämnden fatta beslut om annat efter skrivelse från vårdnadshavare.


Växelvis boende hos vårdnadshavare

Mot bakgrund av fastställd rättspraxis vad gäller skolskjuts för elever som bor växelvis hos båda föräldrarna har kommunen skyldighet att pröva behovet när:
· det är fråga om ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen
· eleven vistas i princip lika mycket och har ett varaktigt boende hos båda föräldrarna
· elev och båda föräldrarna är bosatta inom Vindelns kommun
· eleven väljer undervisning vid anvisad skola i upptagningsområdet där någon av föräldrarna bor
· skolskjutsregler i övrigt för Vindelns kommun är uppfyllda, t ex avståndsgränser för rätt till kostnadsfri skolskjuts
 
 

Busskortet

Busskortet man får gäller under hela läsåret och så länge eleven går i grundskolan. Det vill säga, samma busskort används under hela skolgången. Busskortet är en personlig värdehandling och får ej överlåtas till någon annan.

Vid förlorat eller trasigt busskort, kontakta elevens mentor på skolan.

Ansökan

Du hittar alla våra blanketter och e-tjänster på Mina sidor

Kontaktperson: Maria Johansson