Avfall och återvinning

Kommunerna ansvarar för att hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffande, deponering. Kommunerna har också ansvar för att hushållsavfallet tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. Inom Vindelns kommun är det Vakin som ansvarar för avfallshanteringen.

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av det lagreglerade producentansvaret:

  • förpackningar av olika materialslag
  • returpapper
  • däck
  • bilar
  • elektriska och elektroniska produkter 


Producenterna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem och har också skyldighet att informera om sortering och insamling. Producenterna ska se till att avfallet återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.
 
Syftet med producentansvar är att få produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

 

Fastställd avfallsplan

Föreskrifter om avfallshantering

Kontaktperson: VAKIN