Att tänka på vid boende i hyres- eller bostadsrätt

Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat din rätt till bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra åtgärden. Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad, till exempel i allmänna utrymmen i fastigheten.

 

Utdrag från Boverket om bostadsanpassningsbidrag

 

Hyresrätt

Det är viktigt att du som bor i en hyresrätt och söker bostadsanpassningsbidrag frågar din hyresvärd om du behöver ett medgivande innan du genomför en anpassningsåtgärd.

Enligt hyreslagens bestämmelser kan du bli skadeståndsskyldig för ändringar du gjort utan hyresvärdens medgivande. Det är du som beviljats bidrag som ansvarar för genomförandet av anpassningsåtgärden. Detta gäller även i de fall du har gett kommunen eller någon annan en fullmakt att företräda dig. Se till att medgivandet från hyresvärden dokumenteras skriftligt och omfattar vad som gäller vid avflyttning.


Bostadsrätt

Som boende i en bostadsrätt behöver du som regel ett medgivande från styrelsen i föreningen för att kunna genomföra anpassningsåtgärder.

Du får inte genomföra åtgärder i allmänna utrymmen i föreningens hus, till exempel låta installera en hiss, en ramp eller en dörröppnare, utan styrelsens medgivande. Även åtgärder inne i lägenheten kan kräva styrelsens medgivande. Detta följer av bestämmelser i bostadsrättslagen.

Det är du som beviljats bidrag som ansvarar för genomförandet av anpassningsåtgärden. Detta gäller även i de fall du har gett kommunen eller någon annan en fullmakt att företräda dig. Du som bostadsrättshavare kan åläggas att återställa lägenheten i dess tidigare skick om du överskridit vad du har rätt att ändra i lägenheten. Se till att medgivandet från styrelsen dokumenteras skriftligt och omfattar vad som gäller vid avflyttning.

 

Hyreslagen och bostadsrättslagen

En hyresgäst får normalt inte ändra lägenhetens inredning eller göra andra ingrepp utan fastighetsägarens medgivande. Det framgår av bestämmelser i hyreslagen (12 kapitlet 24 § och 24 a § jordabalken). Även bostadsrättshavare behöver tillstånd av styrelsen i bostadsrättsföreningen, närmare bestämt i fråga om väsentliga förändringar av lägenheterna, om inte stadgarna säger att något sådant tillstånd inte behövs, 7 kapitlet 7 § bostadsrättslagen (1991:614).

I allmänna utrymmen behövs alltid ett samtycke från hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Hyresgäster och bostadsrättshavare kan bli skyldiga att återställa åtgärder som de beviljats bidrag för om fastighetsägaren inte har medgett att någon sådan återställning inte behöver ske.
 
Det saknar betydelse att bostadsanpassningsbidrag har beviljats för åtgärderna. Från att ha varit en förutsättning för bidrag är numera frågan om fastighetsägarens medgivande till anpassningsåtgärder bara en fråga mellan hyresgäst och hyresvärd eller mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening.

 

Läs mer på Boverkets hemsida

Kontaktperson: Margareta Ekman