Återställning och återanvändning

Fastighetsägare kan, i vissa fall, få bidrag för återställning efter en bostadsanpassning i sin fastighet. Bidrag för återställning kan även lämnas i samband med återanvändning av utrustning, om intresse finns från kommunen att återta utrustningen.

Återställningsbidrag gäller för utförda anpassningar i hyresfastigheter och som medfört att lägenheten har blivit svår att hyra ut. Det kan även bli aktuellt med återställningsbidrag i fastighet med bostadsrätter. Då gäller det enbart utförda anpassningar utanför en bostadsrättslägenhet och som andra i den fastigheten berörs av.

 

Vem kan söka återanställningsbidrag?

 

Ägare till hyresfastighet

Ägare till hyreslägenhet i flerbostadshus eller enbostadshus kan söka bidrag för återställning i eller utanför lägenheten.

Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar kan söka bidrag för återställning av åtgärder utförda i föreningens gemensamma utrymmen.

 

Förutsättningar för att få återställningsbidrag

  • Återställningsbidraget gäller fr.o.m. januari 1983 enligt Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas inte för anpassningar som gjorts enligt tidigare bidragsbestämmelser eller har bekostats på annat sätt.
  • Anpassningsåtgärden används inte längre och är till nackdel för andra boende.
  • Svårigheter att hyra ut den anpassade lägenheten. Fastighetsägaren har svårt att hyra ut lägenheten i befintligt skick. Kommunen har haft möjlighet att undersöka om någon person med funktionsnedsättning har haft behov av den anpassade lägenheten, men har inte lyckats.
  • Bidragets storlek ska motsvara en skälig kostnad för den återställning som kommunens bostadsanpassning bedömer som nödvändig.
  • Nedre beloppsgräns på 5 000 kronor. Återställningsbidrag kan bara lämnas om återställningskostnaden överstiger 5 000 kronor.

 


Återanvändning av kostsam teknisk utrustning

För kostsam teknisk utrustning kan det vara av ekonomiskt intresse för kommunen att återta utrustningen ifall den går att återanvända, gäller exempelvis vissa hissar, automatiska dörröppnare, flyttbara rullstolsförråd.

I sådana fall är det formellt sett inte fråga om återställning utan om återskänkning av en anordning till kommunen. Utrustningen monteras då ner och bidrag för erforderlig återställning kan lämnas utan att alla villkor för återställningsbidraget enligt gällande lag är uppfyllda.

 

Blankett för ansökan om återställningsbidrag
 

 

Kontaktperson: Margareta Ekman