Miljöfarlig verksamhet

Tillsyn enligt Miljöbalken innebär bl.a. kontroll av miljöfarliga verksamheter – hur de klarar gällande bestämmelser och om de uppfyller uppsatta villkor för utsläpp och annan miljöpåverkan.

 
Vad är miljöfarlig verksamhet?

Miljöfarliga verksamheter är de som kan påverka omgivningen i form av utsläpp till mark, vatten eller luft. Det kan handla om buller, avfall m.m. I Miljöbalkens 9 kapitel definieras miljöfarlig verksamhet så här:

◾Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnad eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
◾Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön.
◾Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Tillstånd, anmälan mm

Miljöfarliga verksamheter kan indelas i tre grupper: tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och övriga. Indelningen bygger på verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara. I Miljöprövningsförordningen (2013:251) anges vilka verksamhetstyper eller åtgärder som inte får anläggas eller vidtas utan tillstånd eller utan att anmälan har skett i förväg.

  • A- verksamheter kräver tillstånd, vilket söks hos Mark- och miljödomstolen.
  • B- verksamheter kräver tillstånd, vilket söks hos Länsstyrelsen.
  • C- verksamheter kräver anmälan, vilket görs till Miljö- och byggnadsnämnden i Vindelns kommun. Anmälan görs genom att fylla i blanketten Anmälan om miljöfarligverksamhet och skicka den till Miljö- och byggkontoret. Anmälan ska lämnas in senast 6 veckor innan planerad start.
Övriga verksamheter, så kallade U-verksamheter, omfattas inte av anmälningsplikten. Däremot kan det vara bra att kontakta Miljö- och byggkontoret för att få råd och tips om vad som är bra att tänka på ur miljösynpunkt. Även U-verksamheter har skyldighet att följa Miljöbalkens lagkrav, och Miljö- och byggnadsnämnden kan kräva åtgärder för att verksamheten ska följa dessa.

Tillsynsavgift

Miljö- och byggnadsnämden tar ut en avgift för en del service och tjänster inom miljö- och hälsoskydd. Det handlar om tillsyn enligt Miljöbalkens område, bland annat vad gäller natur- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer samt avfall och producentansvar.

För tillsyn som inte sker regelbundet tas en timavgift ut. För andra typer av ärenden tas fasta avgifter ut. I avgiften ingår bland annat läsning av dokumentation, besök på plats, efterarbete som att skriva rapporter eller föreläggande samt annat administrativt arbete.

Kontaktperson: Miljökontoret