Planer och styrdokument

Nedan finner du länkar till viktiga planer, mål, riktlinjer, policys och reglementen för Vindelns kommun.


 

Mål

Barn- och utbildningsnämndens mål

Kommunstyrelsens mål

Miljö- och byggnadsnämndens mål

Socialnämndens mål

Mål i arbetet som samisk förvaltningskommun


Taxor och avgifter

Prislista för kommunal mark

Taxor och avgifter barn- och utbildningsnämnden 2017

Taxor och avgifter kommunstyrelsen 2020

Taxor och avgifter socialnämnden 2020

Taxa och avgifter inom plan- och bygglagen med flera

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen

Taxa för sotning

Taxa för brandskyddskontroll

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2021
Bilaga 1 till taxa inom miljöbalkens område
Bilaga 2 till taxa inom miljöbalkens område
Bilaga 3 till taxa inom miljöbalkens område

Kontrollavgifter för den kommunala livsmedelskontrollen 2021

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 2020 tillsvidare 


Reglementen

Allmänna bestämmelser för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Vindelns kommun

Arkivreglemente Vindelns kommun

Bestämmelser om ersättning för kommunalt förtroendevalda

Delegeringsordning barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning kommunstyrelsen

Delegeringsordning socialnämnden

Delegeringsordning miljö- och byggnadsnämnden:

- Delegeringsordning livsmedel

- Delegeringsordning miljö- och byggnadsförvaltningen

- Delegeringsordning miljö

- Delegeringsordning plan- och bygglagen PBL

Fossilfria transporter

Gemensamt reglemente för styrelse och nämnder

Jämställdhetspolicy

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Policy för att motverka mutor och jäv

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner

Policy för rökfri arbetstid

Regler för bidrag till vägföreningar för enskilda vägar

Reglemente för Umeåregionens gemensamma nämnd gällande drift av personaladministrativa system

Reglemente för överförmyndarnämnden i Umeåregionen

Reglemente för samiska rådet

Regler för kommunalt partistöd

Revisionsreglemente


Övriga planer och styrdokument  

Aktivitetsplan Folkhälsopolitiska programmet 2014-2017

Drogpolitiskt handlingsprogram

Folkhälsopolitiskt program

Hastighetsplan

Inköps- och upphandlingspolicy

Kommunikationsplan medborgardialog

Lokala föreskifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskifter för människors hälsa

Lokala ordningsföreskrifter

Avfallsföreskrifter

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering

Regler för intresseanmälan och köp av kommunal tomtmark

Riktlinjer serveringstillstånd

Servicedeklarationer kommunstyrelsen

Serviceplan

Stadgar för ungdomsstipendium

Vattenskyddsområden

Översiktsplan

 

 

 

Kontaktperson: Lena Sandlin