Kommunens krisberedskap

Vindelns kommun arbetar för att kommunen ska vara trygg och säker plats att bo och verka i. Genom god planering och beredskap ska kommunen förhindra och minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö vid kriser och extraordinära händelser.

Vad är en kris?

Ordet kris kan ha flera betydelser. I det här sammanhanget menar vi en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. Den hotar ofta våra grundläggande funktioner och värden som till exempel el- eller vattenförsörjningen. Kriser kräver ofta snabba och samordnade insatser för att hantera och begränsa konsekvenserna.

Vårt samhälle är sårbart

Vi lever i ett samhälle som ständigt utvecklas och förändras. Denna utveckling medför också risker som kan göra samhället mer sårbart och öka risken för störningar. Vi blir allt mer beroende av el, värme, IT och telefoni. Dessa olika system är i sin tur beroende av varandra för att fungera.

Händelser som översvämningar, snöoväder och stormar riskerar att medföra störningar på el- och vattenförsörjning, vägar, järnvägar och annan infrastruktur. Detta ställer krav på att kommunen har planer för hur händelser som kan utvecklas till kriser ska hanteras.

Det är bra att vara förberedd

För att öka kommunens beredskap och krisberedskapsförmåga arbetar vi förebyggande med risk- och sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner, utbildningar och övningar. Vill du som medborgare få tips om hur du kan förbereda dig för att klara en krissituation hittar du det i menyn här intill.

Ansvar vid en kris

Regeringen har det geografiska områdesansvaret på central nivå, länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala områdesansvaret.

Kontaktperson: Erika Viklund