Dispens och anmälan

Kommunen är enligt lag (miljöbalken) skyldig att hämta hushållsavfall från den fastighet där avfallet uppkommit, och fastighetsägaren är skyldig att överlämna hushållsavfallet till kommunen. Man får därför inte t.ex. köra hushållsavfallet från sin sommarstuga till sin åretruntbostad. Att elda avfall, gräva ner det eller göra sig av med det på annat sätt, är inte heller tillåtet.

Det innebär att en ägare till flera fastigheter i princip måste ha sophämtningsabonnemang på alla sina fastigheter.

Kommunerna har i renhållningsordningar, som beslutas i Kommunfullmäktige, närmare preciserat vad som gäller i respektive kommun. Den nu gällande renhållningsordningen i Vindelns kommun beslutades 2016-11-28. Föreskrifter om avfallshantering för Vindelns kommun (pdf)

Man kan alltså inte välja att ta bort sitt sophämtningsabonnemang, men man kan ansöka om olika undantag och dispenser. Frågor om undantag och dispenser från avfallsföreskrifterna handläggs och prövas av miljö- och byggnadsnämnden. Undantag som medges är personliga och oftast tidsbegränsade, och om förutsättningarna ändras kan de omprövas.

Avgift

För prövning av en ansökan/anmälan om undantag eller dispens tar miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift. För 2018 är avgiften 700 kr.     

Även om undantag beviljas ska fastighetsägaren betala grundavgift för sophämtning. I grundavgiften för bostäder ingår möjligheten att nyttja återvinningscentralen, med dess möjligheter att lämna den del av hushållsavfallet som är grovavfall och farligt avfall och som uppkommer vid normalt boende. Dessutom finansierar grundavgiften information, planering, administration, medborgarservice och fakturering.

Information om olika avgifter för sophämtning finns på Vakins hemsida.

Kontaktperson: Miljökontoret