Kommunens krisorganisation

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för krisberedskapsarbetet i Vindelns kommun. Kommuner har det geografiska områdesansvaret på lokal nivå vilket innebär att kommunen ska verka för att samverkan och samordning kommer till stånd med aktörer inom kommunen före, under och efter en kris. Det ligger på kommunens ansvar att också samordna information till allmänheten under sådana händelser.

Kommunens krisledningsplan

I Vindelns kommun finns en krisledningsplan i syfte att säkra at kommun har en god krishanteringsförmåga i händelse av kris eller hot om kris. Planen beskriver hur krisledningen aktiveras, organisera sig, leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris.
Respektive verksamhet ansvarar för att det finns egna krisplaner för hantering av en kris.

 Krisledningsorganisation
Krisledningsgrupp

Krisledningsgruppen består av kommunchefen samt chefer för de olika verksamheterna. Krisledningsgruppens uppgift är att leda det operativa arbetet under krisen och samverka med andra aktörer. Till sin hjälp har krisledningsgruppen en analysgrupp som jobbar med att tar fram och förbereder information och beslutsunderlag, omvärldsbevakar med mera.


Krisledningsnämnd

När krisen kräver snabbare politiska prioriteringar och beslut än vad den normala organisationen kan hantera kan krisledningsnämnden träda i kraft. Kommunstyrelsen är också krisledningsnämnd och kan vid en stor kris besluta om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från andra nämnder. Kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare beslutar om krisledningsnämnden ska träda i kraft.


Krisledningsnämndens uppdrag är att:

  • Företräda kommunens politiska ledning
  • Besluta om mer omfattande prioriteringar
  • Besluta om mer principiella frågor
  • Besluta om ekonomisk stöd

Kontaktperson: Pernilla Lilja Wrenman