Avgränsning i strandskyddet

När behöver du inte en dispens?

För Västerbottens län har Länsstyrelsen föreskrivit att strandskydd inte gäller kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter. Om det har angetts en tomtplatsavgränsning i ett tidigare beslut om strandskyddsdispens så gäller dock undantaget från strandskydd endast inom denna avgränsning.

​Vissa lättnader för komplementbyggnader och tillbyggnader på småhustomter
Ska du göra en mindre tillbyggnad eller bygga en ny komplementbyggnad inom en etablerad tomtplats behöver du inte alltid söka strandskyddsdispens, enligt Länsstyrelsen i Västerbottens beslut. Detta beslut gäller från 1 januari 2015.

Två kriterier ska vara uppfyllda:

  1. Tillbyggnaden/komplementbyggnaden ska placeras inom 15m från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25m och
  2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens
       

Ibland saknas det ett dispensbeslut som anger en tomtplats och då räcker det med att förutsättningarna under punkt 1 är uppfyllda.

Ekonomibyggnader kan vara undantagna
Det finns vissa byggnationer och åtgärder som inte omfattas av det generella förbudet, och som därför inte heller behöver en dispens från strandskyddet. Ekonomibyggnader eller andra anläggningar och åtgärder som behövs för näringsverksamhet inom jordbruket, skogsbruket, fisket eller renskötseln omfattas av undantaget.

Kraven är då att anläggningen eller åtgärden är omedelbart avsedd och behövs för näringen, och att den måste ligga inom strandskyddsområde. En sådan byggnad får inte utformas så att den ens tillfälligt kan användas som bostad. Näringen måste ge ett tillskott av betydelse för att vara undantagen från prövning av strandskydd. Hobbyverksamhet omfattas inte av undantaget, utan kräver alltså dispens från strandskyddet.

Kontaktperson: Byggkontoret