Arbetsplatsträff

Arbetsplatsträffen är ett tillfälle för ömsesidig information och dialog kring verksamheten.

Forum för dialog

Huvudsyftet med arbetsplatsträffen är att den skall vara ett forum för dialog mellan anställda och arbetsledare och inte en plats för förhandling mellan parterna. Om arbetsledningen har de beslutsbefogenheter som omfattas av förhandlingsskyldigheten enligt MBL, skall dock även sådana frågor tas upp på arbetsplatsträffen. Om enighet uppnås i frågan är förhandlingsskyldigheten enligt MBL § 11 uppfylld. Vid oenighet skall arbetsgivaren/chef kalla till förhandling.

Regelbundna träffar med hög närvaro är önskvärd. Varje arbetsplats avgör omfattningen själva, men minst en gång per månad är ett rimligt riktmärke. För anställd som på ledig tid deltar i arbetsplatsträff utgår lön.

Dagordning

Arbetsplatsträffarna ska medverka till ökat ansvarstagande och självbestämmande för gruppen. Planering, utveckling och uppföljning är en gemensam uppgift.

Dagordning ska anslås/distribueras senast en vecka före arbetsplatsträff på sådant vis att envar ska kunna komplettera ärendelistan med egna förslag. Dagordningen bör struktureras så att det framgår vad som är informationspunkter (i), diskussionspunkter (d) respektive samverkanspunkter (s) före beslut.

Mallen till höger är ett exempel på dagordning, som med fördel kan redigeras till egen önskad version. Klicka på bilden. ---> 

Facklig närvaro

På arbetsplatsnivå utses en facklig företrädare. Företrädaren utses av respektive organisation som har medlemmar på arbetsplatsen. Om facklig företrädare för någon organisation på arbetsplatsen saknas, hänförs frågor som omfattas av primär förhandlingsskyldighet enligt MBL till samverkansgruppen på nästa nivå i organisationen..

Kontaktperson: Tom Norrgård