Stöd och service (LSS)

Rätt till insats. För att ha rätt till insatser enligt LSS skall man ha ett funktionshinder som gör att man tillhör någon av följande tre personkretsar:

 • Person med utvecklingsstörning och person med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Person med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Person som till följd av stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.


  De tio rättigheterna:
 • Rådgivning och personligt stöd. Den funktionshindrade skall genom insatsen garanteras kvalificerat expert stöd som kan vara i form av kurator, psykolog, sjukgymnast, talpedagog, arbetsterapeut eller liknande. Insatsen söks hos landstinget.
 • Personlig assistent. Med personlig assistent avses ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av funktionshinder behöver praktisk hjälp med de grundläggande behoven - personlig hygien, inta måltider, klä av och på sig eller att kommunicera med andra.
 • Ledsagarservice. Avsikten med insatsen är att den funktionshindrade med ledsagarens hjälp ska komma ut bland andra människor, besöka släkt och vänner samt delta i kultur- och fritidsliv.
 • Biträde av kontaktperson. En kontaktperson är en medmänniska som bryter den funktionshindrades isolering och underlättar ett självständigt liv i samhället.
 • Avlösarservice i hemmet. Insatsen avser att göra det möjligt för anhöriga att få avkoppling eller uträtta sysslor utanför hemmet.
 • Korttidsvistelse utanför de egna hemmet. Syftet med insatsen är att erbjuda anhöriga avlastning samt den funktionshindrade miljöombyte och rekreation. Korttidsvistelse kan vara i form av korttidshem, stödfamilj eller läger.
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. Insatsen ger skolpliktiga funktionshindrade från och med 13 år rätt till fritidsverksamhet före och efter skolans slut, och under lov.
 • Boende med särskild service för barn och ungdomar. Insatsen är en bostad för funktionshindrade med behov av speciellt stöd främst avseende omvårdnaden. 
 • Bostad med särskild service för vuxna. Bostäderna kan utformas på olika sätt exempelvis service bostad, gruppbostad eller särskilt anpassad bostad.
 • Daglig verksamhet. Med insatsen avses dagcenter verksamhet och andra sysselsättnings skapande aktiviteter. Insatsen gäller enbart personkrets ett och två. 


Ansökan. Den funktionshindrade eller dennes legala företrädare (vårdnadshavare, god man, förvaltare) kan söka insatser enligt LSS. Ansökan bör vara skriftlig, en ansöknings blankett finns. Ansökan kan inte enbart gälla personkretstillhörighet utan måste innehålla sökt insats. Utredning, beslut och verkställighet skall göras i samverkan med den funktionshindrade. Den funktionshindrade ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över insatserna. Den som inte är nöjd med ett beslut kan överklaga till länsrätt och vidare efter prövningstillstånd till kammarrätt.

Kostnad.  Insatserna enligt LSS är kostnadsfria. För insatser i form av bostad och uppehälle betalas skäliga kostnader.

Kontaktperson: Nina Gustafsson