Exempel på en detaljplan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

I kommunen regleras mark- och vattenområdens användning, bebyggelse och byggnadsverk med detaljplaner eller områdesbestämmelser.

Inom de flesta av kommunens tätorter finns detaljplaner eller områdesbestämmelser som reglerar vilken markanvändning som är tillåten inom ett visst område. Vid framtagandet av detaljplaner och områdesbestämmelser vägs de allmänna intressena mot eventuella motstående enskilda intressen. I detaljplanen görs normalt också avvägningar mellan olika enskilda intressen. Någon ytterligare prövning av det som detaljplanen eller områdesbestämmelserna reglerar görs inte vid lovgivning. Detaljplaner och områdesbestämmelser är bindande för efterföljande beslut enligt PBL, till exempel beslut om bygglov.

Exempel på saker som kan vara reglerade i en detaljplan är hur stor del av en fastighet som får bebyggas, hur nära fastighetsgräns det är tillåtet att bygga eller hur många våningar man får lov att bygga på en viss plats.

Om du behöver veta om ett visst område i kommunen omfattas av detaljplan och vilka bestämmelser som i så fall finns i detaljplanen kan du kontakta Miljö- och byggkontoret.

I menyn till vänster kan du läsa om hur det går till när en ny detaljplan tas fram, samt läsa om vilka detaljplaneprojekt som är aktuella i kommunen just nu.

Kontaktperson: Byggkontoret