Beställningsrutin Previa

Previa har bred och stor kompetens inom hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering. Bra samverkan och ett engagemang från både arbetsgivaren och företagshälsovården är en förutsättning för att insatserna ska skapa förändring.

Företagshälsovården har i uppdrag att bedöma och komma med förslag vid skador och sjukdomar som är relaterade till arbetet.

Typiskt för sådana besvär är att:

 • det finns ett klart samband mellan individens besvär, arbetsförmåga och arbetskrav
 • besvären orsakas av arbetet, försämras eller misstänks ha samband med arbetet.

Ärendegång

1. Beställning

 • Behöriga att göra beställningar är chef alternativt person på HR-avdelningen.
 • Beställning ska ske via den särskilt framtagna blanketten till höger. --->
 • Som beställare kan du alltid ringa till företagshälsovården för att få råd.
 • Skicka den skriftliga beställningen till Previa via krypterad e-post (se instruktion).
 • När ärendet kommer till Previa delas det ut till kontaktperson eller rehabsamordnare.

2. Uppdragsdialog

 • Previa ringer beställande chef.
 • Uppdragsdialogen ska leda till rätt insats.
 • Uppdraget dokumenteras i journal.
 • Previa bokar tid till rätt kompetens.

3. Genomförande

 • Previa genomför uppdraget.
 • Previa dokumenterar.

4. Återkoppling

 • Återkoppling sker till chef/eller annan beställare.
 • Samsyn om fortsatt handläggning
 • Sekretess

Avboka insats

Avbokning kan ske dygnet runt via:

Vid avbokning, meddela namn, datum och tid.

Vid sen avbokning (inom 24 timmar) ska medarbetare alltid ha vägande skäl (till exempel magsjuka, influensa) för att avboka. Chef blir alltid informerad av företagshälsovården när det sker en sen avbokning.

Kontakta din chef
Om du som är anställd behöver komma i kontakt med företagshälsovården, kontakta din närmaste chef.

Kontaktperson: Tom Norrgård