Behandling av personuppgifter i Vindelns kommun

Från och med den 25 maj 2018 börjar Dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

De uppgifter som du lämnar in till kommunen via till exempel blanketter, e-post, e-tjänster eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Vindelns kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Dina personuppgifter sparas

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har krav på sig att enligt lag, avtal, samtycke, intresseavvägning eller samhällsintresse handlägga och/eller följa upp ditt ärende.

Hur länge informationen sparas avgörs enligt beslut i respektive nämnds, bolags eller styrelses dokumenthanteringsplan.

Svenskt regelverk för allmänna handlingar gäller, vilket gör att dina uppgifter kan komma att lämnas ut eller bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Frågor om dataskydd

Har du frågor eller synpunkter uppskattar Vindelns kommun om du kontaktar oss. Det ger oss en möjlighet att besvara eventuella frågor samt förbättra vår hantering av dina personuppgifter.

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna, blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas kan du kontakta Vindelns kommuns Dataskyddsombud.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Vindelns kommun sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se

Offentlighetsprincipen

Vindelns kommun omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden som skickas till kommun normalt blir allmänna handlingar. Kommunen är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära begränsningar i vissa av den registrerades rättigheter.

Kontaktuppgifter till Vindelns kommuns dataskyddsombud

Dataskyddsombudet har till uppgift att bistå Vindelns kommun med att övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser.

Om du önskar komma i kontakt med dataskyddsombudet kan du i första hand skicka ett e-postmeddelande eller brev. Skriv gärna ordet Dataskyddsombud i brevets rubrik eller e-postmeddelandets ämnesrad. Önskar du ringa når du lättast dataskyddsombudet via kommunens växel.

E-postadress: vindelns.kommun@vindeln.se 

Postadress:
Dataskyddsombud
Vindelns kommun
922 81 Vindeln

Telefon:  0933-140 00


Frågor och svar

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det gör den personuppgiftsansvariga myndigheten. I kommuner är varje nämnd, styrelse och kommunalt bolag en myndighet. Vindelns kommuns nämnder, styrelse och bolag är var och en personuppgiftsansvarig och ansvarar för all sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur skyddas dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan komma få frågor om att lämna ut dessa till privatpersoner eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen för att besluta om informationen kan lämnas ut eller inte.

Vad gör vi med din information?

Vindelns kommun behandlar personuppgifter inom varje nämnds, styrelse och bolags verksamhetsområden baserat på de rättsliga grunderna allmänintresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller samtycke.

Vilken rätt har du att bli raderad inom kommunens verksamheter?

Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade inom kommunens verksamheter. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden eller där du har skulder till kommunen.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Registerutdraget bör levereras till dig inom en månad. Vill du ha ut handlingarna som genereras av personuppgiftsbehandlingarna vi listat i registerutdraget så sker det genom att du gör en begäran om utlämnande av allmän handling.

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Du bör vara medveten om att elektronisk kontakt med myndigheten kan lämna spår i våra elektroniska system och att spåren i sig i vissa fall kan utgöra allmänna handlingar.

Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära begränsningar i vissa av den registrerades rättigheter.

Kontaktperson: Lena Sandlin