Rehabiliteringsprocessen

 

Dag 1 – Chef tar emot sjukanmälan
Chef tar emot medarbetarens sjukanmälan och en signal om ett eventuellt rehabiliteringsbehov startar.

Dag 3 – Chef kontaktar medarbetaren
Chef kontaktar sin medarbetare, syftet är att i dialog med medarbetaren höra hör denne mår och ser på sin återgång. Detta samtal har flera viktiga funktioner, att bry sig om medarbetaren och få en första uppfattning om orsak, prognos, underlag för fortsatt planering. Att arbeta aktivt i en rehabilitering är att ha tidig och regelbundenkontakt med sin medarbetare.

--> För mera info: Se Tidiga signaler på ohälsa i menyn.

Dag 8 - Chef bedömer arbetsoförmåga utifrån sjukintyget
Den 8:e dagen i en sjukperiod måste sjukfrånvaron enligt sjuklönelagen styrkas med läkarintyg. Medarbetaren ska senast dag 8 inlämna medicinskt underlag som styrker fortsatt sjukskrivning. Chef ska fram till dag 14 bedöma rätten till sjuklön utifrån medarbetarens möjlighet (förmåga till arbete trots sjukdom) att med eller utan anpassning kunna arbete hel/deltid under sjukskrivningsperioden.

--> För mera info: Se Prövning av rätt till sjuklön i menyn.

Dag 14- Chef genomför det första samtalet
Chef ska alltid genomföra det första rehabiliteringssamtalet med sin medarbetare när medarbetarens sjukfrånvaro kommer att vara längre än 14 dagar. Syftet med samtalet är att chef och medarbetare i samråd ska klargöra eventuella behov av arbetslivsinriktad rehabilitering och inleda planering för återgång i arbete.

Blanketten "Information/samtycke om personuppgifter och frivillighet" ska delges medarbetaren vid första rehabiliteringsmötet. Detta dokument skickas till HR-avdelningen för arkivering i personakten.

Som chef kan du alltid vända dig till HR-avdelningen för att få rådgivning inför ditt första rehabiliteringssamtal.

--> För mera info: Se Rehabsamtal och dokumentation i menyn där du även finner olika mallar som kan vara till stöd inför ditt första samtal.

Dag 30 -  Plan för återgång i arbete
Chef ansvarar för att senast dag 30 i sjukperioden upprätta en skriftlig plan för återgång i arbete i det fall antagandet är att arbetstagaren kommer vara borta från arbetet mer än 60 dagar. 

  • Om man mot bakgrund av arbetstagarens hälsotillstånd anser att återgång inte är möjlig, behöver arbetsgivaren inte upprätta en plan. Om medarbetarens hälsotillstånd senare förbättras, ska dock en plan upprättas.

--> För mera info: Se Plan för återgång i arbete i menyn.

Dag 60 - Föreligger oklarhet, upprätta en plan
Ibland kan det vara svårt för en arbetsgivare att veta om arbetstagaren kommer vara borta från arbetet mer än 60 dagar. I så fall gäller följande:

  • Om man först tror att individen kommer vara tillbaka i arbete före dag 60, och det framkommer senare att sjukfallet kommer passera dag 60, ska man omgående upprätta en plan.
  • Om det föreligger oklarheter kring hur arbetsförmågan kommer se ut dag 60, är huvudregeln att man ska upprätta en plan.

Övergångsregel för redan sjukfrånvarande
Skyldigheten att upprätta rehabiliteringsplan för återgång i arbete gäller också arbetstagare som är sjukfrånvarande när lagen träder i kraft. Om en arbetstagare på den 29 juni 2018, har varit frånvarande på grund av nedsatt arbetsförmåga under minst 60 dagar eller kan antas ha en nedsatt arbetsförmåga under minst 60 dagar räknat från och med dagen då arbetsförmågan blev nedsatt, ska arbetsgivaren upprätta en plan. Om arbetstagare är sjukfrånvarande när lagen träder i kraft, behöver planen dock inte vara upprättad förrän den 30 september 2018.

Om Försäkringskassan så begär (och endast då) skickas dokumentation till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Åter i ordinarie arbete
Under hela rehabiliteringsprocessen ska chef ha regelbunden kontakt med sin medarbetare, arbeta aktivt och följa upp den planering som har blivit gjord, göra de anpassningar och åtgärder som krävs för att ge sin medarbetare de bästa förutsättningar i sin rehabilitering.

De vanliga aktiviteterna i en rehabilitering är följande:

  • Anpassningar på arbetsplasten
  • Beställa insatser hos företagshälsovård och/eller specialistleverantör
  • Delta på möten på företagshälsovård, Försäkringskassa, Arbetsförmedling, primärvård eller med annan aktör som deltar i rehabiliteringen
  • Arbetsprövning och arbetsträning
  • Uppföljning av insatser och åtgärder
  • Konsekvenser av Försäkringskassans rehabiliteringskedja

--> För mera info: Se Åter i ordinarie arbete i menyn.

Processteg som chef måste ta en kontakt med HR-avdelningen.
Följande insatser ska chef kontakta HR-avdelningen innan tilltänkt åtgärd:

--> För mera info: Se under respektive flik i menyn.

Kontaktperson: Tom Norrgård