Anpassning av arbetet

Arbetsanpassning innebär att arbetet anpassas efter de förutsättningar som personen har för att kunna göra sitt jobb.

Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen se till att det finns en lämplig organisation för arbetsanpassning. Föreskriften AFS 1994:1 reglerar hur en sådan lämplig arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet bör se ut.

Metodstöd för anpassningar

AD-A metodstöd är ett evidensbaserat och strukturerat verktyg för chefer som vill stärka dialogen med sina medarbetare och genomföra konkreta anpassningar av arbete vid ohälsa och/eller nedsatt arbetsförmåga. Se denna sidas underflik.

Exempel på anpassningar

Målet med att anpassa såväl arbetsuppgifter som arbetsplats är att underlätta för medarbetaren att vara kvar eller återgå i arbete efter en tids sjukskrivning. Exempel på anpassning kan vara:

  • Anskaffning av tekniska hjälpmedel
  • Förändringar i den fysiska eller psykiska arbetsmiljön/arbetsorganisationen
  • Arbetsuppgifter
  • Arbetsfördelning
  • Arbetstider
  • Arbetsmetoder

Vid en förändring är det viktigt att man efter samråd med medarbetaren, informerar övriga medarbetare innan åtgärderna genomförs.

Arbetsförmågebedömning i ordinarie arbete

Enbart ett läkarintyg räcker sällan som underlag för att bedöma vilken arbetsförmåga medarbetaren har eller vilka anpassningsåtgärder som krävs för att denne ska kunna utföra alla sina arbetsuppgifter.

En bedömning av arbetsförmågan görs därför av arbetsgivaren genom att chefen tillsammans med medarbetaren listar och analyserar samtliga arbetsuppgifter som ingår i den anställdes ordinarie arbete – stora som små. (Se formulär för detta nedan).

Utredningen tar ställning till om medarbetaren kan utföra en viss arbetsuppgift helt, delvis eller inte alls. Om medarbetaren inte kan eller bara delvis kan utföra uppgiften, bör det framgå varför och på vilket sätt denne är förhindrad.

Utredningen ska även ge svar på om arbetsuppgifterna kan utföras efter arbetsanpassning – till exempel med tekniska hjälpmedel eller efter omfördelning av arbetsuppgifter.

Därefter utreds om nödvändiga arbetsanpassningsåtgärder är möjliga eller inte. Arbetsförmågebedömningen kan även kompletteras med vad medarbetaren själv bedömer vara möjligt att utföra.

För mera information se pkt 4 Arbetsförmågebedömning av arbetsgivaren i dokumentet Körschema för rehabiliteringsarbete.

Förebyggande åtgärder

Det är också viktigt att parallellt arbeta med förebyggande åtgärder för att förhindra ohälsa hos övriga medarbetare. Arbetsgivaren är inte skyldig att skapa nya arbetsuppgifter eller göra anpassningar som leder till skada för övriga medarbetare i verksamheten. En varaktig eller en tillfällig anpassning ska alltid dokumenteras när det är en individuell anpassning.

Stöd vid behov

HR-avdelningen kan vara dig behjälplig i hur du kan tänka med anpassning i din verksamhet. Du kan även använda dig av Företagshälsovården för att utreda och få hjälp gällande såväl arbetsanpassning som en utökad arbetsförmågebedömning i de fall arbetsförmågan är oklar.

Kontaktperson: Tom Norrgård