Anpassning av arbetet

Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen se till att det finns en lämplig organisation för arbetsanpassning.

I föreskriften AFS 1994:1 regleras hur arbetsgivaren ska organisera en lämplig arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Arbetsanpassning innebär att arbetet anpassas efter de förutsättningar som personen har för att kunna göra sitt jobb.

Målet med att anpassa såväl arbetsuppgifter som arbetsplats är att underlätta för medarbetaren att vara kvar eller återgå i arbete efter en tids sjukskrivning. Exempel på anpassning kan vara:

  • Anskaffning av tekniska hjälpmedel
  • Förändringar i den fysiska eller psykiska arbetsmiljön/arbetsorganisationen
  • Arbetsuppgifter
  • Arbetsfördelning
  • Arbetstider
  • Arbetsmetoder.

Vid en förändring är det viktigt att man efter samråd med medarbetaren, informerar övriga medarbetare innan åtgärderna genomförs.

Det är också viktigt att parallellt arbeta med förebyggande åtgärder för att förhindra ohälsa hos övriga medarbetare. Arbetsgivaren är inte skyldig att skapa nya arbetsuppgifter eller göra anpassningar som leder till skada för övriga medarbetare i verksamheten.

En varaktig eller en tillfällig anpassning ska alltid dokumenteras när det är en individuell anpassning.

Stöd vid behov
HR-avdelningen kan vara dig behjälplig i hur du kan tänka med anpassning i din verksamhet. Du kan även använda dig av Företagshälsovården för att utreda och få hjälp gällande arbetsanpassning.

Kontaktperson: Tom Norrgård