Arbetsförmågeutredning

Arbetsförmågeutredning är till för att få en samlad bedömning av arbetsförmågan. Detta är till för såväl medarbetaren som arbetsgivaren.

Chef ska alltid kontakta HR-avdelningen innan tilltänkt åtgärd.

Arbetsförmågeutredning används för att:

  • Utreda behovet av anpassning för att medarbetaren ska kunna utföra sina ordinarie arbetsuppgifter
  • Utreda när medarbetaren inte kan återgå till ordinarie arbete
  • Ta fram ett underlag för omplacering till annat arbete inom kommunen

Utredning kan vara aktuell i följande två situationer:

  • Tidig utredning av arbetsförmåga (TUA) - vid sjukskrivning i huvudsak före dag 180 i rehabkedjan, eller risk för arbetsoförmåga vid t ex upprepad korttidsfrånvaro.
  • Arbetsförmågeutredning (AFU) - vid sjukskrivning i huvudsak efter dag 180 i rehabkedjan, där det finns en oklar rehabiliteringspotential.

   

Kontaktperson: Tom Norrgård