Försäkringskassans rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedjan innebär att medarbetarens arbetsförmåga och behov av rehabiliteringsåtgärder ska prövas inom angivna tidsintervaller.

Denna prövning är kopplad till medarbetarens rätt till ersättning av sjukpenning enligt följande intervaller:

Dag 1-90
Medarbetarens arbetsförmåga bedöms i förhållande till det ordinarie arbetet. Denna bedömning ska vara gjord senast dag 90 efter sjukfallets början.

Dag 91-180
Efter 90 dagar har personen bara rätt till sjukpenning om hen inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare.  Om arbetsgivaren inte har skickat in en rehabiliteringsplan eller likvärdig dokumentation till Försäkringskassan, skickar Försäkringskassan en blankett till arbetsgivaren som heter ”Utlåtande från arbetsgivaren”. Denna blankett, samt läkarintyg, ligger som underlag för FK:s prövning av ersättning till medarbetaren.

Dag 181-365
Om medarbetaren fortfarande inte kan arbeta på grund av sin sjukdom när det har gått 180 dagar ska Försäkringskassan ta reda på om arbetsförmågan skulle kunna tas tillvara utanför arbetsgivarens verksamhet.
Det innebär att Försäkringskassan bedömer medarbetarens arbetsförmåga i förhållande till den reguljära arbetsmarknaden. Om Försäkringskassan bedömer att medarbetaren kan klara ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden har han eller hon inte rätt till sjukpenning.

Undantagsregel finns om medarbetaren bedöms vara åter i sitt ordinarie arbete innan dag 365, då prövar Försäkringskassan sjukpenningrätten mot medarbetarens ordinarie arbete.

För att undantagsregeln ska gälla krävs det att:

  • Arbetsgivaren har upprättat en skriftlig planering på insatser och aktiviteter som ska leda till återgång i arbete.
  • En tydlig diagnos på sjukintyget
  • Läkaren ska göra en relevant prognos när i tid medarbetaren bedöms ha 100 % arbetsförmåga.

Dag 365
Från dag 365 kan medarbetaren ansöka om fortsatt sjukpenning (mycket ovanlig ersättningsform som inte är tidsatt) eller förlängd sjukpenning (högst i 550 dagar).  När medarbetaren har varit sjuk i ett år, bedömer Försäkringskassan medarbetarens arbetsförmåga mot reguljära arbetsmarknaden och den sjuke kan ansöka om förlängd sjukpenning, dock högst i 550 dagar.

Kontaktperson: Tom Norrgård