Vad gäller vid indragen sjukpenning

Om en medarbetare fått ett beslut från Försäkringskassan att de inte längre betalar sjukpenning kan denne ha rätt till ersättning från AFA Försäkring. Förmånen gäller den som är anställd i kommun, landsting, region eller vissa kommunala bolag. Den började gälla den 1 juni 2018.

När gäller försäkringen?

Särskild AGS-KL-förmån kan betalas under vissa förutsättningar då Försäkringskassan fattat beslut om att dra in sjukpenningen på grund av att den anställde bedöms kunna arbeta med ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden (se kommentar). Arbetsgivaren ska också ha beviljat ledighet på grund av sjukdom från ordinarie arbete enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB). Arbetsoförmågan i anställningen ska vara styrkt av läkarintyg.

Rätten till Särskild AGS-KL-förmån upphör:

  • vid ingången av den månad som personen fyller 65 år,
  • i den omfattning som sjukpenning beviljas om arbetsförmågan minskar,
  • då anställningen upphör,
  • om den anställde inte längre är ledig från sitt arbete på grund av sjukdom, med undantag för sådan ledighet som beskrivs under avsnittet Annan frånvaro.

Kommentar: Från och med dag 181 i sjukperioden prövar Försäkringskassan arbetsförmågan mot ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.  

Vilken ersättning kan man få?

Ersättning betalas per dag och beräknas med utgångspunkt från den sjukpenninggrundande inkomsten vederbörande har vid insjuknandet. Endast inkomster från anställning inom kommun, landsting, regioner och vissa kommunnära bolag får medräknas.

Ersättning lämnas proportionellt i förhållande till indragen sjukpenning. Arbetsoförmågan i anställningen ska styrkas av läkarintyg.

Om Försäkringskassans beslut om att dra in sjukpenningen avser sjukpenning på normalnivå lämnas ersättning med 77,6% av inkomstunderlaget. Om beslutet avser sjukpenning på fortsättningsnivå så lämnas ersättning med 72,75%.

Annan frånvaro

Ersättning lämnas under högst 180 kalenderdagar. Om du är ledig från arbetet av andra orsaker än sjukdom upphör rätten till ersättning med undantag för:

  • ferieledighet med ferielön
  • ledighet från uppehållsanställning med uppehållslön
  • semester om högst 30 dagar
  • period om högst 14 dagar vid sjukdom
  • tillfällig föräldrapenning för att vårda sjukt barn

Under sådan ledighet kan ersättning inte lämnas, men ledigheten är s.k. överhoppningsbar tid och ingår inte vid beräkning av de 180 ersättningsdagarna.

Hur ansöker man?

För ansökan om rätt till ersättning från AFA Försäkring se sidan Förmån vid indragen sjukpenning i Personalhandboken.

Beviljad sjukersättning

Har en medarbetare blivit beviljad hel eller partiell sjukersättning, ska du som chef begära in en kopia av beslutet och därefter kontakta HR-avdelningen så du får hjälp att hantera omreglering av tjänst (beslut om partiell sjukersättning) eller avgång från tjänst (gäller beslut om hel sjukersättning).

Kontaktperson: Göran Dahle