Information/samtycke om personuppgifter och frivillighet

Samtycke till att arbetsgivaren får delge personuppgifter till utförare av rehabiliterande insatser samt får ta del av resultatet av insatsen.

Som arbetsgivare har vi enligt lag (bl.a. Arbetsmiljölagen och Socialförsäkringsbalken) ett rehabiliteringsansvar. Ansvarig chef är skyldig att i samråd med den anställde klargöra eventuella behov av rehabiliteringsåtgärder genom att göra en rehabiliteringsutredning. För att säkerställa att varje individ får den rehabilitering den har rätt till är det viktigt att alla beslut som fattas kring rehabiliteringen, som exempelvis olika insatser och åtgärder, dokumenteras och att all dokumentation hanteras på ett betryggande sätt.

Tystnadsplikt
De personer som är involverade i rehabiliteringen har tystnadsplikt rörande de uppgifter som framkommer om dennes hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt i samband med sjukskrivning eller upplevd ohälsa. Arbetsgivaren har enligt Socialförsäkringsbalken ansvar för att lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att klarlägga ett rehabiliteringsbehov.

Den anställde har alltid rätt att tillgodogöra sig den information som har blivit dokumenterad och även begära rättelse om det har uppstått felaktiga uppgifter i dokumentationen.

Rättighet och skyldighet
Den som har behov av rehabilitering har både en skyldighet och en rättighet att aktivt medverka i planering och genomförande av insatser/åtgärder. Denne är också ansvarig för att lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga behovet av rehabilitering. Det kan till exempel innebära att tillhandahålla journalkopior från sjukvården inför bedömningar hos företagshälsovården.

Den anställde avgör själv vilka uppgifter denne vill lämna till arbetsgivaren, insatser och åtgärder som vidtas i rehabiliteringssyfte bygger på frivillighet från den anställdes sida. Det är viktigt att beakta att möjligheter att uppnå goda resultat i rehabiliteringen begränsas om man väljer att inte delge arbetsgivaren relevanta uppgifter angående hälsotillståndet eller om man väljer att avstå från rekommenderade insatser. Detta kan i sin tur leda till konsekvenser för anställningen.

Information och samtycke
Formuläret Information/samtycke om personuppgifter och frivillighet säkerställer att den anställde informerats om att uppgifter som framkommer i dennes rehabilitering kommer att dokumenteras samt att arbetsgivaren har en informationsskyldighet till Försäkringskassan.

Genom samtycke ger den anställde sitt godkännande till att arbetsgivaren får delge personuppgifter till utförare av de rehabiliterande insatser som gemensamt kommits överens om, samt att arbetsgivaren får ta del av resultatet av insatsen. Se formulär. --->

Kontaktperson: Tom Norrgård