Plan för återgång i arbete

Från och med 1 juli 2018 gäller en ny skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete. Planen gäller för de arbetstagare som varit frånvarande i 30 dagar på grund av arbetsoförmåga och som kan antas vara frånvarande från arbetet mer än 60 dagar.

Plan för återgång i arbete - ny regel från 1 juli

Planen ska utgöra ett stöd för såväl arbetstagare som arbetsgivare i rehabiliteringsarbetet. Utformningen av planen ska vara på ett sådant sätt att den verkligen stöder anpassnings- och rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen samt att den är lätt att följa upp. Om uppföljningen av planen innebär att den behöver revideras, ska arbetsgivaren se till att det sker. Planen undertecknas av berörda parter.

Se blankett Plan för återgång i arbete. --->

Upprättande av planen
Ibland kan det vara svårt för en arbetsgivare att senast dag 29 i sjukperioden göra ett antagande om att arbetstagaren kommer vara borta från arbetet mer än 60 dagar. I så fall gäller följande:

  • Om man först tror att individen kommer vara tillbaka i arbete före dag 60, och det framkommer senare att sjukfallet kommer passera dag 60, ska man omgående upprätta en plan.
  • Om det föreligger oklarheter kring hur arbetsförmågan kommer se ut dag 60, är huvudregeln att man ska upprätta en plan.
  • Om man mot bakgrund av arbetstagarens hälsotillstånd anser att återgång inte är möjlig, behöver arbetsgivaren inte upprätta en plan. Om medarbetarens hälsotillstånd senare förbättras, ska en plan upprättas.

Övergångsregel t o m 30 sept
Skyldigheten att upprätta rehabiliteringsplan för återgång i arbete gäller också arbetstagare som är sjukfrånvarande när lagen träder i kraft.

  • Om en arbetstagare per den 29 juni 2018 varit frånvarande på grund av nedsatt arbetsförmåga under minst 60 dagar
  • Eller kan antas ha en nedsatt arbetsförmåga under minst 60 dagar räknat från och med dagen då arbetsförmågan blev nedsatt, ska arbetsgivaren upprätta en plan.

Om arbetstagaren är sjukfrånvarande när lagen träder i kraft, behöver planen dock inte vara upprättad förrän den 30 september 2018.

Endast om Försäkringskassan begär det
På uttrycklig begäran av Försäkringskassan skickas planen till: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Kontaktperson: Tom Norrgård