Specifika arbetsmiljö- och rehabiliteringstjänster

Utöver företagshälsovården anlitar Vindelns kommun leverantörer av specialisttjänster inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. För att förenkla denna upphandling och säkra kvaliteten på upphandlade tjänster har avtal tecknats med totalt 11 leverantörer av åtta specialisttjänster.

Rangordnat avtal har tecknats med flera leverantörer, det innebär att leverantörerna ska tillfrågas enligt angiven rangordning där 1:an ska tillfrågas före 2:an. Om 1:an inte kan leverera kan vi som beställare tillfråga 2:an osv.

Obs! Kontakta HR-avdelningen innan tilltänkt åtgärd sker med någon av nedanstående leverantörer.

Arbetsförmågebedömning

Syftet med tjänsten är att utreda och bedöma individens fysiska, psykiska, sociala och intellektuella funktioner och förmågor i förhållande till arbetet. Resultatet av bedömningen ska visa individens förmåga och förutsättningar att utföra en viss arbetsuppgift, visa individens arbetsförmåga i stort samt prognos för återgång i arbete.

Leverantörer:
1. Previa AB
2. Arbetslivsresurs AB

Chefsstöd

Syftet med tjänsten är att stärka den individuelle chefens förmåga att hantera ledarskapet med dess möjligheter och svårigheter samt den egna hälsan. Tjänsten ska komplettera kommunens interna program för ledarutveckling.

Leverantörer:
1. Mindleap AB
2. Arbetslivsresurs AB
3. Abilily coaching AB

Karriärvägledning/Nyorientering

Syftet med tjänsten är att hjälpa medarbetare att utifrån sina förutsättningar och önskemål bli motiverad att se nya möjligheter och lösningar. Målet är nytt arbete eller utbildning.

 Leverantörer:
 1. Abilily coaching AB
 2. Work for you i Sverige AB

Konflikthantering

Syftet med tjänsten är att vägleda och stödja chef och medarbetare att kartlägga, hantera och lösa konflikter samt att öka kunskapen och skapa förutsättningar för att kunna samarbeta kring en konfliktsituation på arbetsplatsen.

Leverantörer:
1. Mindleap AB
2. Abilily coaching AB
3. Arbetslivsresurs AB

Samtalsstöd

Syftet med tjänsten är att stärka den enskildes förmåga att klara arbetet och att nyttja sina egna resurser. Tjänsten ska dels kunna stärka individens förmåga att ställa krav och sätta gränser, dels kunna bidra till ökad självinsikt.

Leverantörer:
1. Previa AB
2. Mindleap AB
3. Arbetslivsresurs AB

Smärtbehandling

Syftet med tjänsten är att erbjuda behandling, rådgivning och hjälp till självhjälp vid smärttillstånd i rörelseapparaten. 

Leverantörer:
1. Synergia Hälsa AB
2. IKSU hälsa AB
3. Previa AB

Stöd och behandling vid missbruk

Syftet med tjänsten är att Vindelns kommun ska få stöd och hjälp att identifiera missbruk och beroende, få acceptans av individen att missbruk/beroende finns samt att sätta in hjälpinsats så att missbruk/beroende upphör. Tjänsten ska ge individen stöd och motivation till ett liv utan missbruk eller beroende.

Leverantör:
Blåsippan/Gulsippan Rehab AB

Kontaktperson: Tom Norrgård