Tidiga signaler på ohälsa

Ett aktivt förebyggande arbete innebär att uppmärksamma tidiga signaler. Sådana signaler kan upptäckas av chef, arbetskamrater eller medarbetaren själv. På arbetsplatsen råder alltid ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma ohälsa och medverka till en god arbetsmiljö.

Uppmärksamma behov via samtal

Behovet av stöd och insatser vid tidiga signaler på ohälsa ska särskilt uppmärksammas. Detta görs i det dagliga arbetet, i samband med utvecklingssamtalet och/eller vid upprepad korttidsfrånvaro.

Ett samtal med den anställde ska initieras av chef vid:

 • Upprepad korttidsfrånvaro (3ggr/6mån)
 • Tidiga signaler på ohälsa (se nedan)
 • Den anställdes egen begäran
 • Sjukfrånvaro 14 dagar (se även sidan Rehabiliteringsrutiner)


Stöd för samtalet

AD-A och samtalsguiden är ett metodstöd för att vägleda samtalet mellan chef och medarbetare vid tidiga signaler på ohälsa. Syftet är att främja hälsa och förhindra sjukskrivning, alternativt för den anställde att kunna komma åter i arbete. -->

Uppmuntra och stötta

Det är viktigt att chefen i samtalet uppmuntrar och stöttar till förändringar och eventuellt erbjuder förebyggande åtgärder som på sikt leder till ökad hälsa. Det kan handla om:

 • hjälp för medarbetaren till livsstilsförändringar
 • att ringa in medarbetarens eget ansvar för bättre hälsa
 • anpassningar på arbetsplatsen
 • erbjuda stöd från företagshälsovård


Upptäck de tidiga signalerna

Tecken på att personalen inte fungerar/mår bra kan upptäckas om chefen eller medarbetaren ger sig tid att lyssna och aktivt söka information. Tidiga signaler kan exempelvis vara:

Arbetsgruppen
 • Känsloladdade aktiviteter (skvallra på varandra, visa ilska, bilda slutna grupperingar eller ägna sig åt mobbing)
 • Ordning och kvalitet i arbetet har blivit sämre
 • Man ger inte öppet uttryck för sina känslor och idéer
 • Man vågar inte kritisera eller visa avvikande uppfattning
 • Man accepterar inte oliktänkande
Medarbetare
 • Har korttidsfrånvaro enligt ett visst mönster t.ex. måndag, fredag, anslutning till löneutbetalning
 • Någon ändrar sitt beteende och börjar fungera sämre i gruppen
 • Visar bristande intresse och engagemang för arbetet
 • Drar sig undan arbetsgruppen, pratat mindre och deltar inte på raster
 • Har svårt att passa arbetstider
 • Familjeproblem
 • Är misstänksam, irriterad, aggressiv och rastlös
 • Är trött, deprimerad
 • Känner sig osäker och visar dålig självkänsla
 • Förefaller påverkad av droger

Kontaktperson: Tom Norrgård