Stresskursen Kraft och balans

I samarbete med Samordningsförbundet Umeåregionen och Försäkringskassan genomfördes en pilot i Vindelns kommun under 2018-2019 vars syfte var att pröva om en tidsbegränsad insats skulle kunna förebygga och förhindra sjukskrivning på grund av upplevd osund stress. Piloten utvärderas under våren 2020 som underlag för beslut om ett eventuellt permanent införande av arbetssättet.

Vad handlade piloten om?

När en medarbetare i Vindelns kommun riskerade att gå in i sjukskrivning på grund av osund stress gjordes en bedömning om ett deltagande i en kurs om stress och återhämtning kunde vara aktuell.*) Kursen, som skedde i grupp om 10-12 personer, var på fyra veckor och bedrevs i Vindeln på Vindelns Folkhögskola. En första kurs har genomfördes under feb-mars 2019. Se även informationen i underliggande flikar "Så här ansöker du om förebyggande sjukpenning", samt "Återgång i arbetet"

Arbetsgivaren betalade kursavgiften och medarbetaren ansökte om förebyggande sjukpenning hos Försäkringskassan under sin frånvaro. Syftet var att kunna koppla bort sitt jobb under kurstiden och på sätt få möjlighet att reflektera över sin livssituation med hjälp av de verktyg kursen innehöll. Se kursinnehåll --->

Som kursdeltagare fick man jobba med kroppen, knoppen och personligt förändringsarbete. Hur ser jag på mig själv, hur ser andra mig och vilka livsval behöver jag göra för att må bra?

Inom ramen för piloten gjordes inte någon skillnad på om ohälsan berodde på jobbet eller på livet i övrigt. Istället för att tala om arbetsrelaterad ohälsa såg arbetsgivaren på det som arbetspåverkande ohälsa, alltså något som påverkar möjligheten att utföra sitt arbete.

Vad är stress?

Stress är en del av vår vardag, och något vi alla känner någon gång. Stressen är i grunden nödvändig – den hjälper oss i extra krävande situationer, och ger kroppen extra kraft och energi.

När vi ställs inför en utmaning – såväl i jobbet som privat – kan stress göra att vi fokuserar och presterar bättre. Den gör med andra ord att vi kan ge det där lilla extra när det behövs. Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada. Därför är det viktigt med återhämtning och vila. Stress påverkar många delar av kroppen och kan märkas på olika sätt för olika personer.

Obalans mellan belastningar och resurser
Det forskningen om stress visar är att det sällan är påfrestningar, belastningar eller hot i sig som är avgörande för vårt sätt att reagera, utan att det snarare är relationen mellan belastningarna och de resurser vi har för att hantera dem som kommer att avgöra vårt reaktionssätt.

De resurser vi behöver för att hantera ett komplicerat liv syftar till att bygga upp vår motståndskraft (fysisk kondition, sömn, vila, regelbundna matvanor, kunskap och färdigheter) men också att skapa en känsla av säkerhet och tillit, vilket för en modern människa oftast handlar om en upplevelse av kontroll, stöd från andra samt känsla av adekvata belöningar för ens ansträngningar.

Baserat på detta synsätt kan stress definieras som organismens reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den har för att hantera dessa. (Utmattningssyndrom - Stressrelaterad psykisk ohälsa, Socialstyrelsen)

Självskattningstest

Suntarbetsliv tillhandahåller självskattningstestet Stress och balans med vars hjälp tidiga tecken på ohälsosam stressnivå kan uppmärksammas. Testet utgår från KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale), som är framtaget av en forskargrupp på Karolinska Institutet. Testet används inom sjukvården som hjälp i utredningen av utmattningssyndrom.

Självskattningstestet består av nio områden med påståenden att ta ställning till. Man gör det själv och det är helt anonymt, dvs ingen annan har tillgång till resultatet. För åtkomst till testet, klicka på bilden --->

Sista dag för anmälan var 31 maj 2019

För den som kände att detta kunde vara något och var intresserad att delta i kursen var första steget att göra självskattningstestet. Den skrev ned sitt testresultat (ingen annan kunde se det) och tog det med sig till sin chef för en dialog kring sin situation samt hur de tillsammans gick vidare.

För att kunna jämföra sitt värde inför kommande tester sparades resultatet av testet. Detta som ett mått på hur stressnivån påverkades av kursen.

*) Ett deltagande i kursen förutsatte en tillsvidareanställning samt att en läkarbedömning påvisade en förhöjd risk att bli sjukskriven på grund av ohälsosam stressnivå.

Kontaktperson: Tom Norrgård