Statsbidrag till föreningar som påverkas av rädsla för våld, hot eller trakasserier

Påverkas din organisation av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller annan liknande omständighet?

Från den 1 oktober 2018 kan trossamfund, ideella föreningar och stiftelser beviljas stöd under förutsättning att hotet är kopplat till föreningens verksamhetslokal och vissa villkor är uppfyllda.

Vem behandlar ansökningarna?

Kammarkollegiet har fått i uppdrag att pröva ansökningarna och fördela statsbidraget. Polisen är remissinstans.

Hur ansöker jag om bidrag?

Ansökan till Kammarkollegiet (pdf)

Vid frågor kontakta
Försäkringsavdelningen
forsakring@kammarkollegiet.se
telefon: 054- 22 12 00