AD-A metodstöd för arbetsanpassning

I dialog med medarbetaren anpassar arbetsgivaren arbetet med hänsyn taget till den enskildes behov och förutsättningar.

Arbetsplats Dialog för Arbetsgivare (AD-A)

AD-A är ett evidensbaserat och strukturerat verktyg för chefer vid anpassning av arbetet vid nedsatt arbetsförmåga. Metodstödet används såväl vid tidiga signaler på ohälsa som i rehabiliteringsprocessen.

AD-A metodstöd består av följande delar:

  1. Den första delen innebär att chefen undersöker medarbetarens situation med stöd av frågeguiden
  2. Den andra delen innebär anpassning av arbetet vilket beskrivs tydligt i en handlingsplan
  3. De två delarna genomförs med stöd av en pedagogisk modell

Utförlig instruktion om hur verktyget är tänkt att användas finns på sid 29-34 i kompendiet nedan AD-A Metodstöd vid ohälsa och sjukfrånvaro. Lite längre ner hittar du även kortversionen i form av dokumentet Instruktioner till samtalsguide vid tecken på ohälsa.

             

Stöddokument till verktyget AD-A är:

  • Råd vid ohälsa
  • Exempel på anpassningar
  • Instruktioner till samtalsguiden

           

Rehabsamtalet samt formulär för att bedöma arbetsförmågan

För råd och tips till dig som chef att tänka på inför dialogsamtalet samt information kring den rutin för dokumentation som gäller se sidan Rehabsamtal och rutin för dokumentation.

En hjälp i arbetet med arbetsanpassning är att lista arbetsuppgifterna och bedöma om medarbetaren kan utföra viss arbetsuppgift helt, delvis eller inte alls. För ändamålet finns ett formulär tillgängligt på sidan Anpassning av arbetet.

Effektivt stöd att främja hälsa

Med hjälp av samtalsguiden och den tillhörande pedagogiska modellen får chef och medarbetare ett effektivt stöd i ett hälsofrämjande förhållningssätt. Den pedagogiska modellen med dess trianglar blir visuellt vägledande i såväl samtalet som när den skriftliga planen utformas. I syfte att underlätta förståelsen för hur samtalsguiden fungerar finns en instruktion till samtalsguiden tillgänglig.

AD-A i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Tidigt upptäcka varningssignaler
Det är av stor betydelse att så tidigt som möjligt upptäcka varningssignaler på ohälsa bland medarbetare. Om chefen i ett tidigt skede upptäcker ohälsa är chansen större att sjukdom och sjukfrånvaro kan förhindras. Metodstödet AD-A ger kunskap om de varningssignaler som chefen bör vara uppmärksam på.

Agera direkt
Att chefen aktivt visar intresse för medarbetarens hälsa, med stöd från högre ledning, är viktigt för att nå framgång. När chefen blir varse att en medarbetare inte mår bra är det bäst att agera direkt genom att bjuda in till ett dialogsamtal.

AD-A ger konkreta förslag på tidiga insatser, och dess frågeguide kan användas som stöd under dialogsamtalet för att kartlägga medarbetarens situation. AD-A beskriver hur arbetet kan anpassas utifrån medarbetarens behov relaterade till områdena balans i arbetet, kognitiv ergonomi och belastningsergonomi. Dessutom beskrivs hur chefen kan dokumentera arbetsanpassningen i en skriftlig plan.

Planera in uppföljningar
Planerade åtgärder behöver systematiskt följas upp och vid behov revideras, med målet att medarbetaren ska återfå hälsa och full arbetsförmåga.

 

Kontaktperson: Tom Norrgård