Dataskydd

Från och med den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

De personuppgifter som Vindelns kommun behandlar via till exempel blanketter, e-post, e-tjänster eller de uppgifter om medborgare, elever, brukare eller anställda som registreras av oss på Vindelns kommun, sparas i datasystem eller på papper.

Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sina skyldighet gentemot den berörda. Registreringen kan i vissa fall även säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Vem är ansvarig för personuppgifterna som samlas in?

Den nämnd eller det bolag som är ansvarig för verksamheten ansvarar också för hanteringen av personuppgifter i dess verksamhet. 

Frågor om dataskydd

Frågor eller synpunkter ger verksamheten en möjlighet att besvara eventuella oklarheter och förbättra hanteringen av personuppgifter.

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur verksamheten behandlar dina eller någon annans uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna, blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas kan du kontakta Vindelns kommuns Dataskyddsombud.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Vindelns kommun sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Vem är dataskyddsombud?

Kommunens nämnder och bolag har en gemensam organisation för dataskyddsombud och funktionen finns på kommunledningskontoret.

Kommunsekreteraren utgör dataskyddsombud för kommunens styrelse, nämnder och Vindelnbostäder AB.

Dataskyddsombudet har till uppgift att bistå styrelsen, nämnderna och bolagens verksamheter med att övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser.
Om du önskar komma i kontakt med dataskyddsombudet kan du i första hand skicka ett e-postmeddelande. Skriv gärna ordet Dataskyddsombud i e-postmeddelandets ämnesrad.

E-post: vindelns.kommun@vindeln.se
Telefon:  0933-140 00

Rutiner och checklistor

Nedan finner du viktiga rutiner, checklistor och utbildningsmaterial rörande dataskyddsfrågor.

Checklista för granskning av personuppgiftsbiträdesavtal

Mall - Personuppgiftsbiträdesavtal

Rutin - Anmälan av personuppgiftsincident

Personuppgiftsincident

En personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter oavsiktlig eller avsiktligt förstörs, förloras eller ändras. Det kan till exempel vara att en mobiltelefon, ett USB-minne eller en dator tappas bort eller att personuppgifter lämnas ut till fel person osv.

Om en personuppgiftsincident har inträffat ska en anmälan enligt dataskyddsförordningen göras till datainspektionen inom 72 timmar från det att incidenten upptäckts. Någon anmälan behöver dock inte göras om det är osannolikt att incidenten leder till några risker för enskildas fri- och rättigheter.

Finns osäkerhet kring om en händelse utgör en personuppgiftsincident eller inte, ta alltid kontakt med Dataskyddsombudet och följ rutinen för anmälan av en personuppgiftsincident.

Mer information om definitionen av en personuppgiftsincident finner du på Datainspektionens webbplats.

Utbildningsmaterial

 

 

 

 

 

Länkar till externt utbildningsmaterial

         

Kontaktperson: Lena Sandlin