Landsbygdens näringslivsutveckling

Vindelns kommun har beslutat avsätta 700 tusen kronor till orter inom kommunen som vill stärka utvecklingen av näringslivet.

Bakgrund

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att fördela 70 miljoner kronor under åren 2018-2020 till 39 kommuner i stödområde A för att förbättra kommunernas företagsklimat. Respektive kommun tilldelas 5 280 000kr under denna period. Syftet med medlen är att stärka kommunernas förutsättningar att stödja näringslivet och delta i olika utvecklingsprojekt. Vindelns kommun tillhör stödområde A.

Pengarna kan användas till generella näringslivsfrämjande insatser. Det kan både handla om att förstärka kommunens kapacitet att arbeta med sin näringslivsservice, bemötandefrågor och förbättra eller effektivisera beslutsprocesser när det gäller tillståndsgivning, bygglov och så vidare.

Medlen kan också användas som kommunens medfinansiering i utvecklingsprojekt som ska möta den särskilda problematik som näringslivet står inför på grund av geografiska och demografiska utmaningar.

Vem kan söka?

Medlen kan sökas av byaförening, samhällsnämnd eller motsvarande organisation vars syfte är att gagna ortens utveckling.

Hur mycket kan sökas och på vilka kriterier?

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till stödets betydelse för det allmänna näringslivet på orten, sysselsättningsökning och tillgång på projektmedel för Vindelns kommun. Användningen av medlen godkänns ytterst av Tillväxtverket vilket innebär att prövning kommer ske.

Grundprincipen är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd. Flera företag ska ha nytta av investeringen under en längre tid. Maximalt kan 100 000 kr sökas från varje by. Bidraget är maximerat till 100 procent av godkänd investeringskostnad, men tänk på att stödet är en möjlighet, inte en rättighet, och att bidraget kan bli mindre än 100 procent.

För vad kan sökas?

Målet och syftet med medlen är att förbättra förutsättningarna för näringslivet.

Medlen kan sökas som medfinansiering i utvecklingsprojekt som ska möta den särskilda problematik som näringslivet står inför på grund av geografiska och demografiska utmaningar.

En förutsättning är att medlen används tillväxtinriktat, utan att snedvrida konkurrensen och bidrar till en hållbar utveckling för den aktuella orten och Vindelns kommun.

Med det menas att ert projekt bidrar till flera arbetstillfällen eller breddar näringslivsstrukturen på orten eller kommunen. Bidraget eller åtgärden får inte riktas till ett enskilt företag. Det ska avse allmänt näringslivsfrämjande åtgärder. Eget arbete är inte en godkänd kostnad.

Ansökan ska ligga i linje med kommunens näringslivsstrategi (pdf)

När kan medlen sökas?

Medlen söks hos Vindelns kommun senast den 31 oktober 2019. Ansökan måste ha kommit in till Vindelns kommun innan investeringen påbörjas eller beställts. Därefter kan investeringen påbörjas på egen risk.

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Skicka in ansökan via e-post till vindelns.kommun@vindeln.se. Märk e-posten med ”Ansökan näringslivsutveckling”. Ansökan ska innehålla:

 • Information om sökande organisation, organisationsnummer, konto för utbetalning, kontaktperson.
 • Syftet med projektet och hur ni uppfyller kriterierna.
 • Kostnads- och finansieringsbudget.
 • Om ni har behov av att omdisponera medel inom det beviljade beloppet så diskuteras det med handläggaren.

 

Handläggning, prioritering och beslut

Ansökningarna handläggs av Vindelns kommun, prioriteringar görs genom kommunens antagna näringslivsstrategi, tillgängliga medel, antalet företag som gynnas av projektet och bland inkomna ansökningar. Beslut tas av kommunstyrelsen. Beslutet kan inte överklagas.


Om stöd beviljas

Om er organisation blir beviljad stöd till investeringarna skickas ett beslut via e-post som säger:

 • Vilka kostnader som blivit godkända och hur stor stödprocenten blir utifrån de godkända kostnaderna. Det är viktigt att ni håller er till de godkända kostnaderna då andra utgifter kommer att strykas, även om ni har haft kostnader för dessa.
 • Hur lång tid ni har på er att genomföra investeringen och begära utbetalning för detta.
 • Investeringen måste vara slutredovisad innan det datum som skrivits i beslutet. Missas detta och inkommer senare än detta datum finns risk att kostnaderna stryks och ni blir utan bidrag.
 • Hur många gånger ni får begära utbetalning av det beviljade stödet. 
 • Vilka villkor som gäller för stödet i form av att ni måste höra av er om något förändras under genomförandetiden.

 

Tillgängliga medel

Totalt disponerar denna satsning 700 000 kr. Avsikten är att flertalet byar ska få möjlighet att ta del av medlen.

Hur utbetalas stödet?

Ni ansöker om utbetalning i efterskott när ni har haft kostnader, betalt och bokfört dem. Ansökan om utbetalning (rekvirering) av medel sker maximalt tre gånger under projektets livslängd eller enligt beslutet. Medlen ska vara slutrekvirerade senast den 30 september 2020.

Vid rekvirering:

 • Bifoga kostnadssammanställning, fakturakopior och utdrag ur redovisningen.
 • Alla fakturor måste vara ställda till stödmottagaren, avse beviljade projektaktiviteter och ha uppstått inom beslutad projekttid för att betraktas som stödberättigande.
 • Om arbetsmoment inte hinns med inom projekttiden ska ni i god tid ansöka om förlängd projekttid.

 

Alternativ hantering av stödet

Om stödmottagaren efter beviljat stöd hellre vill att kommunen direkt tar kostnaden för olika typer av utgifter så är detta möjligt. Detta kan till exempel vara önskvärt ur momsredovisningssynpunkt. Önskemål om en sådan hantering av utgifterna ska anges i ansökan. Observera att kommunens åtagande enbart gäller inom beviljat belopp.

Frågor?

Frågor om stödet besvaras av Angelica Johansson.

 

Kontaktperson: Angelica Johansson