Tillgängliggöra Vindelforsarna genom skyltning

Projektet handlade om att tydliggöra för besökare var Vindelforsarnas naturreservat finns, hänvisa resande och invånare rätt på området och berätta vilka sevärdheter och aktiviteter som finns här.

Projektet har genomförts av Vindelns kommun med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

En del i utvecklingsplanen för området

En omfattande utvecklingsplan har tidigare tagits fram och de senaste åren har arbetet pågått med att genomföra delar av förslagen. Detta projekt var en del av utvecklingsplanen och har bidragit till helheten för området. Utveckling av Vindelforsarnas friluftsområde

Projektets syfte var att vidareutveckla området kring Vindelforsarna som är ett tätortsnära område med höga natur- och kulturvärden som är passande för friluftsliv, motion och studiebesök med olika utgångspunkter. Syftet var också att göra området mer tillgängligt för nya och spontana besökare och mer begripligt för återkommande besökare. 

Skyltning och information

  • Fyra trafikskyltar har satts upp längs med väg 363, söder och norr om Vindelforsarnas naturreservats entré.
  • Ett tydligt skyltställ med tillhörande skyltar har tagits fram och satts upp vid nerfarten till Vindelforsarna.
  • Ett stort antal hänvisningsskyltar har placerats på strategiska platser i området.
  • En informationsplats har förberetts med dispens från reservatförvaltaren och bygglov finns. Förberedelse av informationsplatsen med trädfällning och röjning är genomförd och markberedningsarbete är inplanerat. Förslag på skyltar till informationsplatsen, utformning, material och placering har tagits fram.

Utveckling av skyltningen och därmed tillgängliggörandet av områdets huvudentré, är en positiv erfarenhet och ett delsteg i utvecklingsplanen för Vindelforsarnas naturreservat.

Biosfärområde Vindelälven - Juhtatdahka

I juni 2019 utnämndes Vindelälven av FN-organet Unesco till Biosfärområde – ett modellområde för hållbar utveckling. Det är en betydande utmärkelse som gör det ännu mer angeläget för besökare att hitta till och ta del av området.

Sammanfattningen skrevs i augusti 2019.