Hållbara arbets- och tjänsteresor (HAR-projektet)

Arbetsplatserna Kommunhuset och Renforsskolan är med i satsningen Hållbara arbets- och tjänsteresor (HAR-projektet). Projektet syftat till att åstadkomma beteendeförändringar som bidrar till ett hållbarare resande vid såväl arbets- och tjänsteresor.

 

Bakgrund

I Västerbotten står arbets- och tjänsteresor tillsammans med skolresande för 65 % av det totala bilresandet. Det finns idag ett stort intresse på både regional och organisatorisk nivå att jobba med en övergång till ett mera hållbart resande. Det är långa avstånd i länet samtidigt som förutsättningarna mellan orter varierar. En ökad andel arbets- och tjänsteresande med muskelkraft, kollektivtrafik, delat fordon och distanssamverkan ger vinster i hälsa, resurser och miljö. Projektet Hållbara arbets- och tjänsteresor pågår under 2019–2021 tillsammans med Region Västerbotten, fem kommuner samt sex stora företag. Projektet kommer också lyfta fram arbetsgivarens möjligheter att underlätta och påverka det dagliga resandet ur ett lokalt kompetensförsörjningsperspektiv.

Vindelns kommuns deltagande i projektet

Vindeln kommuns medverkan i projektet är beslutat av kommunstyrelsen, som ett led i kommunens utvecklingsarbete.
Väl avvägda tjänsteresor är ett mycket viktigt verktyg för att lyckas med vårt arbete i Vindelns kommun. Varje medarbetare ska prioritera sin tid och sina resurser efter nyttan för kommunen och medborgarna. Rätt använda tjänsteresor utvecklar verksamheten, är till nytta för medborgaren, värnar om miljön och är ett effektivt användande av vår tid, säger kommunalråd Mathias Haglund.

Projektets arbete

Projektet kommer att inledas med en enkätundersökning. Syftet med enkäten är att synliggöra medarbetares resvanor och attityder. Resultatet ska sedan ligga till grund för aktiviteter som kan hjälpa/underlätta för resenären att välja det färdsätt som passar bäst för varje enskild resa.

Enkäten Hållbara arbets- och tjänsteresor är i sin inledning tänkt att fokusera på medarbetare som har kommunhuset eller Renforsskolan som sin geografiska arbetsplats. Projektet har under sitt genomförande för avsikt att expandera till fler geografiska arbetsplatser inom kommunens verksamheter.

Mer information om projektet

Läs mer på projektets webbplats för hållbara arbets- och tjänsteresor

 

 

 

Kontaktperson: Lena Sandlin