Utökad vistelsetid under föräldraledighet

Föräldrar som arbetar eller studerar under föräldraledighet har möjlighet att begära utökad tid i barnomsorg för äldre syskon. Gäller förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Rätt till utökad tid i förskolan och pedagogisk omsorg (1-5 år) förutsätter att förvärvsarbetet eller studierna motsvarar minst 16 timmar per vecka.

Rätt till utökad tid i fritidshem och pedagogisk omsorg (6-13 år) förutsätter att förvärvsarbetet och studierna motsvarar mer tid än barnets skoltider.

Endast utbildningar vilka är berättigade till studiestöd enligt CSN:s regler, med undantag för SFI (svenska för invandrare), ger rätt till utökad tid.

Ansökan
Förälder, som under föräldraledighet, ansöker om utökad tid för studier eller arbete måste, minst 2 månader innan, ansöka om ordinarie plats.

Ansökan ska vara skriftlig och görs på särskild blankett, ”Ansökan om utökad vistelsetid vid föräldraledighet”. Ansökan skickas in till barn- och utbildningsförvaltningen.

Blankett för ansökan om utökad vistelsetid finns att skriva ut via Mina Sidor

 

För att få rätt till utökad vistelsetid, behöver intyg bifogas med ansökan. Gäller även make/maka/sammanboende:

  • Vid arbete: Med ansökan bifogas anställningsbevis där det framgår arbetsgivare, arbetets omfattning och varaktighet. Egenföretagare ska bifoga registreringsbevis från skatteverket.
  • Vid studier: Med ansökan bifogas intyg eller antagningsbesked där det framgår studiesamordnare, studiernas omfattning och längd.

 

Beslut
Rektor fattar beslut om eventuell utökad vistelsetid i barnomsorgen, startdag och omfattning. Beslut skickas ut skriftligt.

 

Kontaktperson: Pernilla Hall