Kommunens ekonomiska läge 2020

Vindelns kommun ser över sin verksamhet och ekonomi för att minska kostnaderna och möta medborgarnas behov.

De senaste åren har Vindelns kommun flera gånger varit på väg att gå med underskott. Underskotten har kunnat undvikas tack vare kostnadsminskningar i verksamheter och att kommunen har fått oväntade intäkter i slutet av åren. Intäkterna har bland annat kommit från statsbidrag, försäljning av mark och återbetalningar från försäkringar.

Inget tyder på att kommunens skatteintäkter kommer att öka i den takt som krävs för att motverka de ekonomiska problemen. Vindelns kommun ser inte heller ut att få tillräckligt stort stöd från staten under de närmaste åren för att klara kommunens ekonomiska utmaningar. Under 2020 behöver därför Vindeln minska sina kostnader med cirka 30 miljoner kronor, vilket är hela 7,5 % av kommunens totala kostnader.

I januari 2020 föreslog regeringen att ge kommunerna 3,5 miljarder kronor. Tillskottet skulle innebära 1,8 miljoner kronor i intäkter för Vindelns kommun, men det löser inte kommunens ekonomiska problem.

Huvudsakliga orsaker till den ansträngda ekonomin

En anledning till den ansträngda ekonomin är att Vindelns kommun har högre kostnader än jämförbara kommuner för bland annat skola och äldreomsorg.

Här hittar du jämförelser som görs årligen av SKR  (Sveriges Kommuner och Regioner)


En annan orsak är befolkningsförändringen i kommunen. Antalet barn i åldrarna 6-15 år och medborgare över 65 år ökar samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar. Därmed ökar behovet av bland annat av skola och äldreomsorg medan skatteintäkterna från personer i arbetsför ålder minskar.

Ytterligare en anledning till den ansträngda ekonomin är att allt fler medborgare är i behov av stöd och insatser. Situationen ser liknande ut för majoriteten av Sveriges kommuner.

  Diagram över befolkningsförändring 2008-2018

Diagrammet visar förändring av antalet personer i olika åldersgrupper under perioden 2008-2018.

Åtgärder för att få en ekonomi i balans

Höja skatten?

Ett sätt att minska underskottet skulle kunna vara att höja skatten för att öka kommunens intäkter, men Vindeln har redan en av de högsta kommunalskatterna i landet.

En skattehöjning på 1 krona skulle ge ungefär 10 miljoner kronor till kommunen, men samtidigt göra oss till den kommun i landet som med råge har högsta skattesats. För att komma i ekonomisk balans utan att göra andra förändringar skulle skatten i nuläget behöva höjas med 3 kronor.

Sänka kostnaderna

Kommunfullmäktige har gett i uppdrag till nämnderna och kommunstyrelsen att utreda en mängd åtgärdsförslag för att sänka kostnaderna i verksamheterna. Kommunen behöver granska alla sina verksamheter för att få en budget i balans.


Utredningar pågår bland annat om:

  • Den politiska organisationen
  • Minskade personalkostnader inom administration 
  • Antalet äldreboenden
  • Förändrad boendestruktur för äldre
  • Simhallsverksamheten
  • Skolorganisationen
  • Bidrag till föreningar
  • Standarden på kommunens gator och parker 
  • Lokalkostnader
  • Feriearbeten


Utredningarna används som underlag för politikerna när de ska ta beslut. Beslut om förändringar i verksamheterna kommer att tas löpande under 2020 av kommunstyrelsen, nämnderna och kommunfullmäktige.

Beslutade åtgärder

Vindelns kommun har under hösten 2019 och början av 2020 beslutat om ett antal förändringar i verksamheterna för att sänka kostnaderna 2020.

Här visas några av de hittills beslutade åtgärderna och vilken besparing det ger 2020. Tabellen är uppdaterad den 26 februari.

Dessutom genomförs justeringar i schemaläggning och restriktivitet när det gäller inköp för att minska kommunens kostnader.


Du som medborgare eller anställd i kommunen kan påverka

Medborgardialoger

Vindelns kommun bjöd under hösten 2019 in till sju stycken medborgardialoger för att informera om det ekonomiska läget. På mötena fick även besökarna möjlighet att lämna synpunkter och förslag.

Politikerna har för avsikt att bjuda in till fler medborgardialoger under 2020 för att informera om det ekonomiska läget och diskutera förslag till förändringar. Det första dialogmötet 2020 genomförs på Forum den 11 februari.

Ställ frågor, lämna synpunkter eller förslag

Har du frågor om kommunens ekonomi eller vill du lämna ett förslag till åtgärd? Skicka gärna ett meddelande till vindelns.kommun@vindeln.se

Svaren på de vanligaste frågorna hittar du längre ner på sidan.

Förslag från kommunens medarbetare

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs i förändringsarbetet, för att skapa en hållbar ekonomi och verksamhet.

Om du är anställd av Vindelns kommun vill vi gärna att du lämnar förslag på förbättringar, förändringar och förslag till besparingar till din närmaste chef.

Tidplan för kommunens arbete

 

Tidplanen uppdateras löpande.

Vanliga frågor

Om du vill ställa en fråga, skriv till vindelns.kommun@vindeln.se

Är vår kommun ensam om de ekonomiska problemen?

Nej, många av Sveriges kommuner lider av ekonomiska problem.  Majoriteten av kommunerna uppger att det kommer att vara kärvt under 2020.

Regeringen har föreslagit välfärdsmiljarder till kommunerna 2020. Hur mycket får Vindelns kommun av de pengarna?

I förslaget får kommunerna dela på 3,5 miljarder kronor. Av dessa skulle Vindelns kommun få cirka 1,8 miljoner kronor. Exakt hur mycket det blir får vi veta i juni när statens budget antas.

Har verkligen Vindeln så dyra verksamheter?

SKR, Sveriges kommuner och Regioner (tidigare SKL, Sveriges kommuner och Landsting) sammanställer årligen kommuners kostnader. I statistiken jämförs Vindeln med kommuner som bland annat har liknande befolkningsstruktur och geografi.

Siffror för 2018 visar att Vindelns kommun har betydligt högre kostnader för grundskola och äldreomsorg. Individ- och familjeomsorg har också högre kostnader. Vindelns kostnader för förskola, fritidshem och gymnasieskola är däremot lägre än hos liknande kommuner.

Här hittar du jämförelserna 

Får jag se beslut och utredningar som görs av kommunen?

Ja, du hittar enkelt de protokoll som är publicerade på kommunens hemsida: Protokoll

Du är välkommen att kontakta kommunen för att få se utredningar och beslutsunderlag. Vi gör en sekretessprövning innan vi kan lämna ut handlingarna eftersom alla handlingar är inte offentliga. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskilda personers förhållanden. Vilka handlingar som kan sekretessbeläggas avgörs av offentlighets- och sekretesslagen.