Delegering av arbetsmiljöuppgifter

För att arbetsgivaren skall kunna uppfylla sitt ansvar för arbetsmiljön måste arbetsmiljöuppgifterna oftast delegeras till chefer och medarbetare. Denna delegering avser delegering av arbetsuppgifter med åtföljande arbetsmiljöansvar.

Delegering av arbetsmiljöuppgifter

I enlighet med föreskriften AFS 2001:1 ska arbetsgivaren se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och resurser som behövs. Arbetsgivaren skall också se till att de har tillräckliga kunskaper om:
– regler som har betydelse för arbetsmiljön,
– fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall,
– åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt
- arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.

Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter - blankett

Nedan finns färdiga blanketter för ändamålet för respektive nivåerna kommunchef, förvaltningschef och enhetschef i organisationen.

     

Kontaktperson: Tom Norrgård