Individ- och familjeomsorgen har gjort en brukarundersökning

Under hösten 2019 genomförde IFO en brukarundersökning. De som besökte en socialsekreterare under perioden 16 september till den 18 oktober fick svara på ett antal frågor.

På IFO, individ- och familjeomsorgen i Vindelns kommun, handläggs ärenden som på olika sätt rör människors livssituationer. Det kan exempelvis gälla ekonomiskt bistånd, stöd och hjälp till barn och familjer, missbrukarvård och familjerätt.

De allra flesta av dem som fick erbjudande om att vara med i undersökningen valde att svara.
Undersökningen är en del i ett pågående förbättringsarbete och syftet med den var att få kunskap om vad klienterna tycker om verksamheten.

SKR (Sveriges kommuner och Regioner) har utformat frågorna. De handlar om hur det är att kontakta IFO och vilken förståelse som socialsekreteraren visar och om informationen är tydlig. Andra frågor är om klienten upplever att hen har inflytande och kan påverka vilken hjälp hen får.
Resultatet är bättre än genomsnittet för landet på alla frågor utom en. Det är frågan om klienterna upplever att deras situation har förbättrats efter att de fick kontakt med socialtjänsten. En stor majoritet, 72 procent av dem som svarat, upplever en förbättrad situation. Genomsnittet för landet är 76 procent.

- Vi tycker det är positivt att vi har en hög svarsfrekvens och att resultatet är bra i jämförelse med rikssnittet. IFO planerar för att genomföra en ny brukarundersökning. Vårt mål är att nå ut med undersökningen till så många av våra besökare som möjligt, berättar Johanna Persson, chef för individ- och familjeomsorgen.

 

Kontaktperson: Johanna Persson