Exempel på hur bebyggelsen kan se ut enligt förslaget till ny detaljplan.

Detaljplan för Godtemplaren 2 och del av kvarteret Sockenmagasinet

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för Godtemplaren 2 och del av kvarteret Sockenmagasinet. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga flerbostadshus och verksamhetslokaler i Vindelns centrum.

Detaljplanen ligger nu ute på sitt första samråd. Samrådet syftar till att samla in synpunkter och yttranden från de som berörs av detaljplanen. Planförslaget överensstämmer med inriktningen i kommunens översiktsplan som anger att området ska utvecklas med bostäder och centrumverksamheter.

Under samrådstiden, 2020-06-01 – 2020-06-22, finns samrådshandlingarna till detaljplanen tillgängliga på följande platser:

 - Vindelns kommunbibliotek, Storvägen 40, Vindeln
 - Vindelns kommuns webbplats (denna sida)

Om du vill ha planhandlingarna på post eller e-post eller om du vill boka ett möte med kommunens samhällsplanerare kan du kontakta oss via bygglov@vindeln.se eller 0933-14210.

På grund av Coronaviruset och Covid-19 kommer inget fysiskt samrådsmöte att hållas.

 

Hur du lämnar synpunkter på planen

Om du har synpunkter på samrådshandlingarna ska du framföra dem skriftligt till oss senast måndag den 22 juni 2020. Ange diarienummer ”M-2019-859” och ditt namn, adress och telefonnummer.

Lämna gärna dina synpunkter per e-post till: bygglov@vindeln.se.

Det går också bra att lämna synpunkter i kommunens brevlåda (vid ingången till kommunkontoret) eller att skicka synpunkterna till:

Vindelns kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
922 81 Vindeln

Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Samrådshandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Frågor besvaras av: Anna Weinehall, Samhällsplanerare, via bygglov@vindeln.se eller på 0933 - 14210.

Kontaktperson: Byggkontoret