Exempel på maximal utbyggnad av kvarteret.

Detaljplan för kvarteret Nordenstamsgärdan

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för kvarteret Nordenstamsgärdan. Planområdet omfattar fastigheterna Nordenstamsgärdan 9, 4, 5 och 6, i Vindelns tätort, Vindelns kommun, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig användning av kvartersmark som kundparkering för livsmedelsbutik, samt att möjliggöra utökad exploatering av bostadsmark inför eventuell framtida förtätning

Detaljplanen går nu ut på sitt första samråd för insamling av synpunkter och yttranden. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan för Vindelns kommun.

Under samrådstiden, 2020-07-06 – 2020-08-17, finns samrådshandlingarna till detaljplanen tillgängliga på följande platser:

- Vindelns kommunbibliotek, Storvägen 40, Vindeln
- Vindelns kommuns webbplats (se längre ner på sidan)

Om du önskar att planhandlingarna ska postas eller e-postas till dig eller om du vill boka ett möte med kommunens samhällsplanerare kan du kontakta oss via bygglov@vindeln.se eller 0933-14214.

På grund av Coronaviruset och Covid-19 kommer ett fysiskt samrådsmöte ej att hållas.


Hur du lämnar synpunkter på planen

Om du har synpunkter på samrådshandlingarna, skall du framföra dem skriftligt till oss, med namn, adress och telefonnummer, senast måndag den 17 augusti 2020. Ange diarienummer ”M-2020-207” och ditt namn, adress och telefonnummer.

Lämna gärna dina synpunkter per e-post till: bygglov@vindeln.se.

Det går också bra att lämna synpunkter i kommunens brevlåda (vid ingången till kommunkontoret) eller att skicka synpunkterna till:

Vindelns kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
922 81 Vindeln

Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Samrådshandlingar

Plankarta

Planbeskrivning


Frågor besvaras av: Rebecka Lind, Samhällsplanerare, via bygglov@vindeln.se eller per tfn 0933-14214.

Kontaktperson: Byggkontoret