Exempel på maximal utbyggnad av kvarteret.

Detaljplan för kvarteret Nordenstamsgärdan

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för kvarteret Nordenstamsgärdan. Planområdet omfattar fastigheterna Nordenstamsgärdan 9, 4, 5 och 6, i Vindelns tätort, Vindelns kommun, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig användning av kvartersmark som kundparkering för livsmedelsbutik, samt att möjliggöra utökad exploatering av bostadsmark inför eventuell framtida förtätning. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan för Vindelns kommun.

Detaljplanen går nu ut på granskning. Under granskningstiden, 2021-05-19 - 2021-06-02, finns granskningshandlingarna till detaljplanen tillgängliga på denna sida, samt på kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln.

Om du har synpunkter på granskningshandlingarna ska du framföra dem skriftligt till oss senast onsdag den 2 juni 2021. Ange diarienummer ”M-2020-207” och ditt namn, adress och telefonnummer. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Lämna gärna dina synpunkter per e-post till: bygglov@vindeln.se.

Det går också bra att lämna synpunkter i kommunens brevlåda (vid ingången till kommunkontoret) eller att skicka synpunkterna till:

Vindelns kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
922 81 Vindeln

Granskningshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Fastighetsförteckning kan begäras ut

Kontaktperson: Byggkontoret