Medborgarförslag

Kommunfullmäktige i Vindeln beslutade 2004 om att införa medborgarförslag. Detta innebär att personer som är folkbokförda i Vindelns kommun har rätt att skicka in förslag till kommunfullmäktige.

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 april 2011, § 29, gäller följande regelverk för medborgarförslag:

Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att skicka in ett förslag, s.k. medborgarförslag till fullmäktige.

  • Det ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.
  • Förslaget får inte ta upp mer än ett ämne och det ska tydligt framgå vad förslaget gäller.
  • Ett medborgarförslag ska avse ämne som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings befogenhetsområde. Det får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller ha odemokratisk eller rasistisk innebörd.

Ett medborgarförslag väcks genom att det skickas till kommunstyrelsens kansli på kommunkontoret. Medborgarförslaget anmäls på närmast följande kommunfullmäktigesammanträde. Kommunfullmäktige får överlåta till nämnd eller styrelse att bereda och fatta beslut i ärende som väckts genom ett medborgarförslag. När förslaget har beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställaren (den som skrivit medborgarförslaget) underrättas.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.

Önskar du skicka in ett medborgarförslag kan du göra det via vår e-tjänst eller med hjälp av en blankett. Blanketter och e-tjänster - Mina sidor

Underskrif av papper 

 

 

Kontaktperson: Lena Sandlin