Djurhållning

Djurhållning ska ske så att det inte uppstår störningar och olägenheter för människor. Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynen enligt Miljöbalken med syfte att förebygga olägenheter.

Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.
 
Inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden för att ha häst, get, får, svin, nötkreatur samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Läs mer i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön för Vindelns kommun.

Katter

Katter är uppskattade sällskapsdjur som ger många människor stor glädje. På grund av kattens naturliga beteende kan den dock vara svår att hålla inom begränsade områden. Detta ställer krav på kattägaren. Katten måste tas omhand så att den inte orsakar olägenheter och stör omgivningen tex genom föroreningar i sandlådor, på andras tomter och på lekplatser.

Hundar

Hundägaren måste visa hänsyn för omgivningen. Skällande hundar och föroreningar från hundar kan vara störande för många. I kommunens lokala ordningsföreskrifter anges platser där hundar inte får vistas: (ordnade badplatser, lekparker, begravningsplatser) eller ska hållas kopplade (försäljningsplatser, campingplatser, skidspår, motionsspår, parker mm). Föroreningar ska plockas upp från gator, torg, parkeringsplatser, gång- och cykelvägar, motionsspår, vandringsleden runt Renforsen samt parker och grönytor som kommunen har anlagt.

Miljö- och byggkontoret har fått in många samtal om skällande hundar. Enligt gällande praxis får man under dagtid acceptera en viss störning från skällande hundar, men inte så att det blir till en olägenhet för människors hälsa. Nattetid kl. 22-07 ska det däremot vara tyst.

Hästar

Hästar är uppskattade av många men hästägare måste ansvara för att de inte orsakar problem för andra människor. Föroreningar från hästar ska plockas upp från gator, vägar, torg, grönområden och parkeringsplatser inom detaljplanelagt område. Detta enligt § 17 i Vindelns kommuns ordningsföreskrifter.
 
Inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden för hållande av häst. För häststallar krävs normalt bygglov. Vid fler än fyra stallplatser krävs dessutom förprövning hos Länsstyrelsen angående djurskyddsfrågor.

Störande fåglar

Fåglar matar vi vintertid. På sommaren finns det tillräckligt med mat för dem i naturen. Fåglar som duvor, måsar och kråkfåglar kan vara störande i omgivningen. Fastighetsägaren har ett ansvar att vidta åtgärder för att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa.

För att minska störande fåglar inom tätbebyggt område är det effektivaste sättet att ta bort matkällor. Att t.ex. se till att avfall förvaras i skadedjurssäkra behållare är en åtgärd.

Djurskydd

Alla djur ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande. Huvudansvaret för detta ligger hos var och en som har djur i sin vård.

Regler för djurskyddet finns i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och ett antal olika föreskrifter.

Från och med 1 januari 2009 har Länsstyrelsen tagit över djurskyddskontrollen i kommunerna. Tillsynsverksamheten omfattar bl a djur i lantbruk, sällskapsdjur, försöksdjur, cirkusar och transporter. Mycket information om djur och djurhållning finns även på Jordbruksverkets webbplats.
 
Vid frågor rörande djurskydd, kontakta Länsstyrelsen på tel 010-225 41 22 eller via mejl.
 
Djurskyddets webbplats hittar du här.