Socialnämnden

Socialnämndens verksamheter finns till för;

  • Barn och ungdomar, främst de som är i riskzonen
  • Vuxna som har behov av stöd
  • Psykiskt och fysiskt funktionshindrade som behöver hjälp med boende, aktivering och omsorg
  • Äldre som inte klarar sin dagliga livsföring och därmed behöver hjälp med särskilt boende, vård och omsorg


Vägledande för samtliga socialtjänstens verksamheter är socialtjänstlagens portalparagraf:
”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.”

Utgångspunkten för allt arbete inom socialtjänsten är den enskildes behov, lagstiftningen och de ekonomiska resurserna.

Sammanträdesplan 2019

16 januari                                                                                                                                                              27 februari
10 april

19 juni

18 september                                                                                                                                                               30 oktober
11 december

 

                                                                                                                                                                   

 


 

Kontaktperson: Susanne Sjögren